Ana Sayfa/Sirküler/2020/Mart/Bankaların krediler ödenmediğinde takibe geçme süresinin 90 günden 180 güne çıkarılması.

Bankaların krediler ödenmediğinde takibe geçme süresinin 90 günden 180 güne çıkarılması.

Özet: 17/03/2020 tarihli ve 8948 sayılı BDDK kararı ile Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4. ve 5. maddelerinde değişiklik yapılmıştır. 

Bilindiği üzere, Yönetmelik’in 4 üncü ve 5 inci maddelerinde, kredi sınıflandırmalarına ve donuk alacaklara ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. 

Yine ilgili 5 inci maddede, “Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ” uyarınca borçlusunun temerrüt ettiği kabul edilen; veya TFRS 9’a göre borçlunun temerrüdü dolayısıyla ömür boyu beklenen kredi zarar karşılığı uygulamasına tabi olan krediler “donuk alacak” olarak kabul edilmektedir. 

“Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ”de ise temerrüt kavramı:

 – Borçlunun bankaya ve konsolide edilen finansal kuruluş niteliğindeki bağlı ortaklıklarından birine olan önemli tutardaki yükümlülüklerini ifa etmede 90 günden fazla gecikmesi,

 – Teminatlara başvurulmaksızın borçlunun bankaya veya konsolide edilen finansal kuruluş niteliğindeki bağlı ortaklıklarından birine olan borçlarını tamamen ödeyemeyeceğine banka tarafından kanaat getirilmesi,

şeklinde tanımlanmaktadır.  

Bu düzenlemelere yönelik olarak, ülkemizde ve dünyada ticari faaliyetleri aksatmakta olan COVID-19 salgını nedeniyle BDDK Düzenleme Daire Başkanlığı tarafından bir dizi değişiklik kararı alınmıştır. Bu kapsamda, BDDK Düzenleme Daire Başkanlığı tarafından:

  • Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci maddeleri kapsamında kredilerin donuk alacak sınıflandırılması için öngörülen 90 gün gecikme süresinin, bu Kurul Kararı tarihi itibariyle Birinci ve 

İkinci Grupta izlenen krediler için 31.12.2020 tarihine kadar 180 gün olarak uygulanmasına ve 90 günlük gecikmeye rağmen İkinci Grupta sınıflandırılmaya devam olunan 

krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine göre ayırmalarına 

devam olunmasına,

  •  Yönetmeliğin, Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler için düzenleme içeren 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin beşinci alt bendinin 31.12.2020 tarihine kadar  

 uygulanmamasına,

karar verilmiştir.    

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

ksavukatlik 2024-01-04T18:15:30+00:00