COVID-19’un Mücbir Sebep Kapsamında Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi

ksavukatlik 2024-01-04T18:14:29+00:00

2 Nisan 2020 tarihinde 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (“Genelge”) yayımlanmış, 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (“Kanun”) (istisnaları dahil) ile bu Kanundan istisna edilen düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelerde yüklenicilerin mücbir sebep sebebiyle yapacakları bildirimlerin usulü belirlenmiştir. 

Kanun’un 10. maddesi mücbir sebebin meydana […]

7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

ksavukatlik 2024-01-04T18:14:42+00:00

Özet: Yasal sürelerin durdurulması başta olmak üzere sair konularda düzenleme ve değişiklikler içeren, TBMM Genel Kurulunca 25.03.2020 tarihinde kabul edilen ve 26.03.2020 tarihli ve 31080 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hk. 

TBMM Genel Kurulunca 25.03.2020 tarihinde kabul edilen ve 26.03.2020 tarihli ve 31080 mükerrer sayılı […]

Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

ksavukatlik 2024-01-04T18:15:01+00:00

Özet: BDDK tarafından hazırlanmış olan Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), 15.03.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Yönetmelik, 01.07.2020’de tarihinde yürürlüğe girecektir. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte bugüne kadar bankaların tabi olduğu Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ (İlkeler Tebliği) de yürürlükten kaldırılacaktır.

 

Söz konusu Yönetmelik, aşağıdaki […]

Forma reklam gelirinden pay alınması nedeniyle mülkiyet hakkının, karar düzeltme talebinin reddedilmesi sonucu hükmedilen para cezası nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı

ksavukatlik 2024-01-04T18:15:14+00:00

Özet: Forma reklam gelirinden pay alınmasını düzenleyen metnin kanuni dayanağının bulunmaması sebebiyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğine yönelik 13.02.2020 tarih ve 2017/4483 başvuru numaralı Anayasa Mahkemesi kararı

26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13.02.2020 tarih ve 2017/4483 başvuru numaralı Anayasa Mahkemesi kararına ilişkin özet aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. 

İnceleme konusu olayda, […]

Bankaların krediler ödenmediğinde takibe geçme süresinin 90 günden 180 güne çıkarılması.

ksavukatlik 2024-01-04T18:15:30+00:00

Özet: 17/03/2020 tarihli ve 8948 sayılı BDDK kararı ile Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4. ve 5. maddelerinde değişiklik yapılmıştır. 

Bilindiği üzere, Yönetmelik’in 4 üncü ve 5 inci maddelerinde, kredi sınıflandırmalarına ve donuk alacaklara ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. 

Yine ilgili 5 inci maddede, “Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ” uyarınca borçlusunun temerrüt ettiği kabul edilen; veya TFRS 9’a göre borçlunun temerrüdü dolayısıyla ömür boyu beklenen kredi zarar karşılığı uygulamasına tabi olan krediler “donuk alacak” olarak kabul edilmektedir. 

“Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ”de […]