İdarenin Beyanların Düzeltilmesine İlişkin Müeyyideli Yazılarına İstinaden Davacı Tarafından Verilen Düzeltme Beyannamelerine Konan İhtirazi Kaydın Dava Açma Hakkı Vereceği Yönünde Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

ksavukatlik 2024-01-04T18:16:27+00:00

Özet: Müeyyideli yazıya istinaden verilen ihtirazi kayıt içeren düzeltme beyannamesinin dava konusu edilebileceği yönünde karar veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 03.07.2019 tarih ve E.2019/576, K.2019/424 sayılı kararı hakkında.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 03.07.2019 tarih ve E.2019/576, K.2019/424 sayılı kararına ilişkin özet aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Uyuşmazlık konusu olayda; İdare tarafından mükellefe, hakkında sahte […]