Ana Sayfa/Sirküler
Sirküler ksavukatlik 2017-12-06T20:54:41+00:00

Nisan 2020

COVID-19’un Mücbir Sebep Kapsamında Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi

2 Nisan 2020 tarihinde 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (“Genelge”) yayımlanmış, 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (“Kanun”) (istisnaları dahil) ile bu Kanundan istisna edilen düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ihaleler [...]

Mart 2020

7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Özet: Yasal sürelerin durdurulması başta olmak üzere sair konularda düzenleme ve değişiklikler içeren, TBMM Genel Kurulunca 25.03.2020 tarihinde kabul edilen ve 26.03.2020 tarihli ve 31080 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına [...]

Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Özet: BDDK tarafından hazırlanmış olan Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), 15.03.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Yönetmelik, 01.07.2020’de tarihinde yürürlüğe girecektir. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte bugüne kadar bankaların tabi olduğu Bankalarda [...]

Forma reklam gelirinden pay alınması nedeniyle mülkiyet hakkının, karar düzeltme talebinin reddedilmesi sonucu hükmedilen para cezası nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı

Özet: Forma reklam gelirinden pay alınmasını düzenleyen metnin kanuni dayanağının bulunmaması sebebiyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğine yönelik 13.02.2020 tarih ve 2017/4483 başvuru numaralı Anayasa Mahkemesi kararı 26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13.02.2020 [...]

Bankaların krediler ödenmediğinde takibe geçme süresinin 90 günden 180 güne çıkarılması.

Özet: 17/03/2020 tarihli ve 8948 sayılı BDDK kararı ile Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4. ve 5. maddelerinde değişiklik yapılmıştır.  Bilindiği üzere, Yönetmelik’in 4 üncü ve 5 inci maddelerinde, kredi sınıflandırmalarına ve donuk alacaklara ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.  Yine ilgili [...]

Şubat 2020

Ocak 2020

İdarenin Beyanların Düzeltilmesine İlişkin Müeyyideli Yazılarına İstinaden Davacı Tarafından Verilen Düzeltme Beyannamelerine Konan İhtirazi Kaydın Dava Açma Hakkı Vereceği Yönünde Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

Özet: Müeyyideli yazıya istinaden verilen ihtirazi kayıt içeren düzeltme beyannamesinin dava konusu edilebileceği yönünde karar veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 03.07.2019 tarih ve E.2019/576, K.2019/424 sayılı kararı hakkında. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 03.07.2019 [...]

Kasım 2019