Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te değişiklikler yapıldı.

ksavukatlik 2024-01-04T18:11:04+00:00

12 Aralık 2023 tarihli Resmî Gazete’de, 7938 karar sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımlanmıştır. İşbu Yönetmelik ile 7938 karar sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler başlıklı 20’nci maddesinin […]

Veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmadığından bahisle Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından uygulanan idari para cezası nedeniyle, başvurucunun mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine gerçekleştirilen bireysel başvuruda yapılan Ölçülülük İlkesi Gereği İncelenmesi Sonucunda, başvurucunun Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmiş Olduğuna Yönelik Verilen 2020/7518 Karar ve 12/10/2023 Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı

ksavukatlik 2024-01-04T18:11:18+00:00

15.12.2023 tarihli ve 32400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 12.10.2023 karar tarihli ve 2020/7518 başvuru numaralı Anayasa Mahkemesi kararının özeti aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Karara konu olayda özetle;

Başvurucu;

  • Merkezi yurt dışında bulunan, farklı ülkelerde oteller işlenen franchise hizmeti sağlayan ve bağlı şirketleri aracılığıyla devre mülklere lisans temin eden […]

Anonim ve limited şirketler için asgari sermaye tutarı artırıldı.

ksavukatlik 2024-01-04T18:11:32+00:00

Anonim ve limited şirketler için en az sermaye tutarının artırılmasına ilişkin 24.11.2023 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) resmi gazetede yayımlandı. Bu karar ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) anonim ve limited şirketler için öngörülen asgari sermaye tutarı artırıldı.

26 Kasım 2023 tarihinde yapılan düzeltme ile Karar’da belirlenen asgari […]

Mağazalarda alışveriş sırasında, sms ile doğrulama kodu gönderilerek kişisel verilerin işlenmesine ilişkin kamuoyu duyurusu hakkında

ksavukatlik 2024-01-04T18:11:46+00:00

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından, mağazalarda gerçekleştirilen alışverişlerde, ödeme işlemlerinin tamamlanması ya da bilgilerinin güncellenmesi için gerekli olduğu gerekçesi ile SMS ile doğrulama kodu gönderildiğinin, ilgili kişilerin bu yolla ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin açık rıza alınması suretiyle yanıltıldığının tespit edilmesi sebebiyle, kişisel verilerin işleme faaliyetlerinin hukuka uygunluğunu sağlamak adına, Kurum tarafından […]

Teknik iflas hesabında henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderlerin, amortismanların ve personel giderlerinin toplamının yarısının dikkate alınmayabileceği hükmü 1 Ocak 2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

ksavukatlik 2024-01-04T18:12:04+00:00

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in Geçici 1. maddesinde 31 Ekim 2023 Tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile değişiklik yapılmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir. Buna göre Türk Ticaret Kanunu’nun 376 ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, […]