Ana Sayfa/Sirküler/2020/Mart/Organize Sanayi Bölgeleri İçerisindeki İlan ve Reklam Gelirlerine İlişkin Vergilerin Belediye Tarafından Tahsil Edilip Edilemeyeceğine İlişkin Danıştay Kararı

Organize Sanayi Bölgeleri İçerisindeki İlan ve Reklam Gelirlerine İlişkin Vergilerin Belediye Tarafından Tahsil Edilip Edilemeyeceğine İlişkin Danıştay Kararı

Özet: Organize Sanayi Bölgesinde yer alan ışıklı veya ışıksız tabelalarda kendisine yer bulan reklamlara ilişkin oluşan gelir vergilerinin belediyeye ait olmadığı yönünde karar veren Danıştay 9. Dairesinin 17.10.2019 tarih ve E.2018/154, K.2019/4849 sayılı kararı hakkında

Danıştay 9. Dairesi’nin 17.10.2019 tarih ve E.2018/154, K.2019/4849 sayılı kararına ilişkin özet aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Uyuşmazlık konusu olayda; Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca, Organize Sanayi Bölgesinde yer alan iş yeri için 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin borç hesap kartı düzenlenmiştir. Davacı şirket bahsi geçen borç hesap kartı, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin tahakkuk ettirilen ilan ve reklam vergisi, katma değer vergisi dahil tahsis ücreti ile gecikme zammının kaldırılması istemiyle dava açmıştır.

İlk derece mahkemesinin yaptığı inceleme sonucunda,

  • 4562 sayılı Organize Bölgeleri Sanayi Kanununun 12. maddesinde organize sanayi bölgelerinin gelirleri arasında ilan ve reklam gelirleri sayılmışsa da; söz konusu maddede gelir kavramına vurgu yapıldığı ve vergiden söz edilmediği
  • Vergi alma yetkisi kanunlarla belirlendiği ve verginin kanunun yetkilendirdiği organlar vasıtasıyla tahsil edilebildiği, bu durumda da Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Organize Sanayi Bölgesinde yer alan kuruluşların Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve anayollar ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilan ve reklam vergileri Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil edileceği,

gerekçeleri ile davanın reddine kesin olarak karar vermiştir.

Söz konusu karar Danıştay Başsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmiş olup incelemeyi gerçekleştiren Danıştay 9. Dairesi 17.10.2019 tarih ve E.2018/154, K.2019/4849 sayılı kararında;

  • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu’nun 7. maddesi ile Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları belirtildikten sonra, sondan bir önceki fıkrasında 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve Organize Sanayi Bölgelerine tanınan yetki ve sorumlulukların bu kanunun kapsamı dışında tutulduğu, aynı kanunun 23. Maddesi (e) bendinde Büyükşehir Belediyesi yetki alanında olan alanlarda verilen reklam ve yer alan ilanlardan alınacak vergiler Belediyenin gelirleri arasında sayıldığı,
  • 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun “Gelirler” başlıklı 12. maddesinde Organize Sanayi Bölgesinin gelirleri arasında ilan ve reklam gelirlerine de yer verildiği, bu nedenle Organize Sanayi Bölgeleri içerisinde yer alan ışıklı veya ışıksız reklam tabelalarıyla elde edilecek gelirler davalı belediyenin yetki alanı içerisinde olmadığı,

gerekçeleri ile kanun lehine temyiz istemini kabul ederek ilk derece mahkemesinin kararını bozmuştur. 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

ksavukatlik 2024-01-04T18:15:42+00:00