Ana Sayfa/Sirküler/2024/Ocak/Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının finansal hesap verilerinin yurt dışına aktarılmamasına ilişkin taleplerine dair Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı

Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının finansal hesap verilerinin yurt dışına aktarılmamasına ilişkin taleplerine dair Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı

No: 2

Tarih: 22/01/2024

Konu: Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının finansal hesap verilerinin yurt dışına aktarılmamasına ilişkin taleplerine dair Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı

Yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (“Kurum”) başvurarak, finansal hesap verilerinin yurt dışındaki makamlara aktarılıp aktarılmadığı hususunda bilgi edinmek istemiş olup, bu konuda yeterli cevap alamamışlardır. Kurum, gerçekleştirdiği inceleme neticesinde, finansal hesap bilgilerinin uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışına aktarılmasının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olduğunu ve olay özelinde herhangi bir işlem gerektirmediğini kararlaştırmıştır.

Açıklamalar

Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları tarafından benzer nitelikle muhtelif dilekçenin Kurum’a sunulması neticesinde, ilgili kişilerin finansal hesap verilerinin yurt dışına aktarılıp aktarılmaması konusu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından değerlendirilmiş ve 28/12/2023 tarihli ve 2023/2199 sayılı Kurul Kararı ile sonuçlandırılmıştır. Söz konusu kararda;

Kanun’un 9’uncu maddesi (5) numaralı fıkrasının, “Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabilir” olarak düzenlendiği,

Kanun’un 9’uncu maddesinin (6) numaralı fıkrasında “Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.” hükmünün düzenlendiği,

Uluslararası sözleşme hükümleri söz konusu olduğunda bu anlaşmalar çerçevesinde kişilerin açık rızası aranmaksızın ya da Kurul iznine tabi olmaksızın kişisel verilerin yurtdışına aktarılabileceği, ayrıca Anayasa’nın 90’ıncı maddesinin “usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşmalar kanun hükmündedir” şeklinde tanzim edildiği,

İlgili maddeler uyarınca, “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması” kapsamında, yurtdışına yapılacak veri aktarımlarının Kanun’un 9’uncu maddesi kapsamında hukuka aykırılık teşkil etmeyeceği,

Bunun yanı sıra, kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak, devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması durumunda, Kanun’un 28’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10’uncu maddesi ile ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesinin (zararın giderilmesini talep hakkı hariç) uygulanmayacağının hüküm altına alındığı,

Kuruma intikal ettirilen şikayet dilekçelerine ilişkin olarak otomatik veri paylaşımına ilişkin hususların “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”nda düzenlendiği ve uluslararası anlaşma hükümleri kapsamında gerçekleştirilecek yurt dışına kişisel veri aktarım faaliyetlerinin Kanun’un 9’uncu maddesinin (5) ve (6) numaralı fıkraları uyarınca hukuka uygun olduğu,

değerlendirilmiş olup, Kanun kapsamında yapılacak bir işlem olmadığına karar verilmiştir.

Kişisel verilerin korunmasına yönelik detaylı hukuki değerlendirme ve diğer tüm hukuki danışmanlık hizmetleri için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

ksavukatlik 2024-01-24T15:59:26+00:00