Ana Sayfa/Sirküler/2023/Temmuz/Sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri hakkında yönetmelik hakkında

Sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri hakkında yönetmelik hakkında

Sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin ilkeleri ve ölçütleri düzenleyen “Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) 29.07.2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Açıklamalar

  1. Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri tanımı

Yanıltıcı ve aldatıcı olmayan, insan sağlığını tehlikeye düşürmeyen, talep ve haksız rekabet ortamı yaratmayan ve reklam tanımı kapsamına girmeyen aşağıdaki kapsamdaki faaliyetler tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri olarak sayılacaktır:

  • Özel sağlık tesisleri için hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dalları, adres ve iletişim bilgileri ile hizmet verilen sağlık alanıyla ilgili sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgiler
  • Hekimler için ise mesleki ve akademik unvanı ile ana dal ve yan dal uzmanlıklarını, muayene gün ve saatlerini, hasta kabul ettiği zaman ve mahal bilgisini ve sunmaya yetkili oldukları sağlık hizmetiyle ilgili sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgiler
  1. Reklam tanımı

Sağlık alanındaki özel sağlık tesisleri, sağlık hizmet sunumu veya tıp meslekleri ile bağlantılı olan ve bir ürün veya hizmete talep yaratmak veya talebi artırmak ve kişileri ikna etmek amacıyla herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen ticari amaçlı pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurular reklam olarak kabul edilecektir.

  1. Sağlık alanında tanıtım ve bilgilendirmede temel ilkeler

Yönetmeliğe göre, sağlık hizmet sunumunda örtülü veya açık reklam yapılmasına ve yaptırılmasına yalnızca yönetmelikte belirtilen tüm ilke ve esaslara uyulması kaydıyla izin verilecektir.

Bu kapsamda, kişilerin bilgi ve rızaları olmaksızın kişisel telefonları aranamayacaktır ve mektup, kısa ileti, elektronik posta ve sosyal paylaşım araçları vasıtasıyla ileti gönderilerek reklam ve tanıtım yapılamayacaktır.

Sosyal paylaşım ve internet sitelerinde yapılan tanıtım ve bilgilendirmelerde bu Yönetmelikte öngörülen ilkelere uyulması zorunludur. Buna göre, Yönetmelikte sayılan ilkelere aykırı olarak tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunanlar ile bu tanıtım ve bilgilendirmeleri paylaşanlar aynı derecede sorumlu olacaktır.

Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve 21/6/2019 tarihli ve 30808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yürütülmelidir.

  1. Tanıtım ve bilgilendirmelerde görsel içerik kullanımı

Hastaya ait görsel içeriklerin kullanılabilmesi için;

  • hastanın kendisinin;
  • küçük veya kısıtlı ise, veli veya vasisinin

Yönetmeliğin ekinde yer alan Görsel İçerik Kaydetme ve İşleme Onam Formu kullanılarak açık rızasının alınması ve Hasta Hakları Yönetmeliğine uyulması gerekmektedir. Bu kişiler, görsel paylaşım iznini, herhangi bir usul ve şarta bağlanmaksızın her zaman geri çekme hakkına sahiptir. Sağlık tesisi veya ilgili sağlık meslek mensubu bu talebi derhal işleme almak ve sonuçlandırmakla yükümlü olacaktır. Yönetmelik uyarınca, görsel içeriklerinin kullanılabilmesi için alınan izin karşılığında herhangi bir ödeme ya da indirim yapılması veya hediye verilmesi yasaktır.

Yönetmelik, hasta, paylaşılacak görsel içeriği önceden görme hakkına sahip olacağını düzenlemektedir. Ameliyat veya tıbbi girişim esnasında ve ameliyathanede hasta görüntüsünün veya genel ahlak kurallarına aykırılık teşkil edecek şekilde vücudun mahrem bölgelerine ait görsel içeriklerin paylaşılması yasaklanmıştır.

  1. Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin denetimi

Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri; Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü ve İl sağlık müdürlüğünü tarafından basın ve yayın organları, internet siteleri üzerinden düzenli olarak taranır.

  1. Yaptırımlar

Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak tanıtım ve bilgilendirme yapıldığının tespit edilmesi halinde;

Hekim veya diş hekimlerine idari para cezası uygulanacaktır ve ilgililer hakkında ilgili mevzuatı kapsamında değerlendirilmek ve işlem yapılmak üzere bağlı bulundukları meslek kuruluşuna gerekli bildirimler yapılır.

Sağlık tesisi iki kez uyarılacaktır. Bir yıl içerisinde üçüncü kez Yönetmelik hükümlerine aykırı tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yapıldığının tespit edilmesi halinde üç gün süreyle ilgili tıp veya uzmanlık dalındaki birimin faaliyeti durdurulacaktır.

Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi veya uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluş uyarılacaktır. Bir yıl içerisinde ikinci kez tespit edilmesi halinde bir ay, üçüncü kez tespit edilmesi halinde üç ay süreyle kuruluşun ve tesisin sağlık turizmi faaliyeti durdurulacaktır.

Sosyal paylaşım ve internet siteleri üzerinden yapılan sağlıkla ilgili tanıtım ve bilgilendirmelerde insan sağlığını tehlikeye düşüren veya tanı ve tedavi sürecini olumsuz olarak etkileyen veya bu süreci engelleyici nitelikte suç unsurunun bulunduğu tespit edilen ilgililer hakkında 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ilgili içeriklerin erişime engellenmesi için suç duyurusunda bulunulacaktır.

Yönetmelik’e yönelik detaylı hukuki değerlendirme ve diğer tüm hukuki danışmanlık hizmetleri için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

ksavukatlik 2024-01-04T18:13:04+00:00