Ana Sayfa/Sirküler

Anonim ve limited şirketler için asgari sermaye tutarı artırıldı.

ksavukatlik 2024-01-04T18:11:32+00:00

Anonim ve limited şirketler için en az sermaye tutarının artırılmasına ilişkin 24.11.2023 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) resmi gazetede yayımlandı. Bu karar ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) anonim ve limited şirketler için öngörülen asgari sermaye tutarı artırıldı.

26 Kasım 2023 tarihinde yapılan düzeltme ile Karar’da belirlenen asgari […]

Mağazalarda alışveriş sırasında, sms ile doğrulama kodu gönderilerek kişisel verilerin işlenmesine ilişkin kamuoyu duyurusu hakkında

ksavukatlik 2024-01-04T18:11:46+00:00

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından, mağazalarda gerçekleştirilen alışverişlerde, ödeme işlemlerinin tamamlanması ya da bilgilerinin güncellenmesi için gerekli olduğu gerekçesi ile SMS ile doğrulama kodu gönderildiğinin, ilgili kişilerin bu yolla ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin açık rıza alınması suretiyle yanıltıldığının tespit edilmesi sebebiyle, kişisel verilerin işleme faaliyetlerinin hukuka uygunluğunu sağlamak adına, Kurum tarafından […]

Teknik iflas hesabında henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderlerin, amortismanların ve personel giderlerinin toplamının yarısının dikkate alınmayabileceği hükmü 1 Ocak 2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

ksavukatlik 2024-01-04T18:12:04+00:00

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in Geçici 1. maddesinde 31 Ekim 2023 Tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile değişiklik yapılmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir. Buna göre Türk Ticaret Kanunu’nun 376 ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, […]

Fintek kuruluşları ve Fintek alanında veri paylaşımı hakkında yönetmelik ve tebliğ değişiklikleri

ksavukatlik 2024-01-04T18:12:20+00:00

7 Ekim 2023 Tarihli ve 32332 Sayılı Resmî Gazete ile Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik Değişikliği”) ve Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ Değişikliği”) yayımlandı.

<span style="font-weight: [...]

Anayasa Mahkemesinden imar planı değişikliklerinde ödenecek paylara ilişkin karar

ksavukatlik 2024-01-04T18:12:37+00:00

Karar ne diyor?

Anayasa Mahkemesi (“AYM”) E.2020/42, K.2023/99 sayılı kararı (“Karar”) ile İmar Kanunu’nun (“Kanun”) ek 8. maddesinde taşınmaz maliklerinin talebi üzerine ada bazında yapılacak imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanın “artan değerinin tamamının” değer artış payı olarak kamuya ödeneceği düzenlemesinin Anayasa’ya aykırı olduğu ve dolayısıyla iptaline karar vermiştir.

İlgili kararın tamamına […]