Örtülü Sermaye Kullanan Şirketin Zarar Beyan Etmesi Nedeniyle Kurumlar Vergisi Matrahının Çıkmamış Olmasının Örtülü Sermaye Kullandıran Şirketin Faiz Gelirini İştirak Kazancı İstisnasına Tabi Tutmasına Engel Olmayacağına İlişkin Danıştay Kararı

ksavukatlik 2020-02-11T20:13:34+00:00

Özet: Örtülü sermaye kullanan şirketin zarar etmesi nedeniyle kurumlar vergisi matrahı çıkmamış olmasının örtülü sermaye kullandıran şirketin faiz gelirini iştirak kazancı istisnasına tabi tutmasına engel bir durum olmadığı yönünde karar veren Danıştay 9. Dairesi’nin 11.06.2019 tarih ve E.2016/4272, K.2019/2403 sayılı kararı hakkında.

Danıştay 9. Dairesi’nin 11.06.2019 tarih ve E.2016/4272, K.2019/2403 sayılı kararına ilişkin özet […]

Yurt dışında mukim olan şirketin Türkiye de yaptığı yatırımlar nedeniyle yararlandığı yatırım indirimi tutarları üzerinden Uluslararası İkili Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’na aykırı olarak fazladan gelir vergisi kesintisi yapılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

ksavukatlik 2020-02-11T20:07:56+00:00

Özet: Başvurucunun, Türkiye ile Hollanda arasındaki “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” kapsamında yatırım indiriminden yararlanmasının ardından indirimli yapılan tarhiyat sebebiyle vergi ziyaı cezalı gelir (stopaj) vergisi tarhiyatı yapılmasınınmülkiyet hakkına yapılan müdahalenin belirlilik ve öngörülebilirlik kriterlerini taşımayan bir kanuna dayanması sebebiyle ihlal edildiğine yönelik Anayasa Mahkemesi’nin 29.05.2019 tarih ve 2016/13456 başvuru numaralı kararı hakkında.

18.07.2019 tarih […]