Yurt dışından gelen sermaye avanslarının, Türk Lirası veya döviz cinsinden olmasına bakılmaksızın, sermayeye ilavesi için 3 aylık süre kuralı getirildi

ksavukatlik 2020-02-11T20:03:55+00:00

Özet: İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerinden (Youtuber) elde edilen gelirden başka gelirin olmadığı ve ödemelerin Google firması tarafından yapıldığı durumda, internet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetin verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden stopaj yapılmasına yönelik 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenleme çerçevesinde söz konusu gelir ile ilgili olarak mükellefiyet kaydının […]

İnternet Üzerinden Verilen Reklam Hizmetlerinin Vergilendirilmesi (YOUTUBE)

ksavukatlik 2020-02-11T20:09:33+00:00

Özet: İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerinden (Youtuber) elde edilen gelirden başka gelirin olmadığı ve ödemelerin Google firması tarafından yapıldığı durumda, internet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetin verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden stopaj yapılmasına yönelik 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenleme çerçevesinde söz konusu gelir ile ilgili olarak mükellefiyet kaydının […]

Örtülü Sermaye Kullanan Şirketin Zarar Beyan Etmesi Nedeniyle Kurumlar Vergisi Matrahının Çıkmamış Olmasının Örtülü Sermaye Kullandıran Şirketin Faiz Gelirini İştirak Kazancı İstisnasına Tabi Tutmasına Engel Olmayacağına İlişkin Danıştay Kararı

ksavukatlik 2020-02-11T20:13:34+00:00

Özet: Örtülü sermaye kullanan şirketin zarar etmesi nedeniyle kurumlar vergisi matrahı çıkmamış olmasının örtülü sermaye kullandıran şirketin faiz gelirini iştirak kazancı istisnasına tabi tutmasına engel bir durum olmadığı yönünde karar veren Danıştay 9. Dairesi’nin 11.06.2019 tarih ve E.2016/4272, K.2019/2403 sayılı kararı hakkında.

Danıştay 9. Dairesi’nin 11.06.2019 tarih ve E.2016/4272, K.2019/2403 sayılı kararına ilişkin özet […]

Yurt dışında mukim olan şirketin Türkiye de yaptığı yatırımlar nedeniyle yararlandığı yatırım indirimi tutarları üzerinden Uluslararası İkili Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’na aykırı olarak fazladan gelir vergisi kesintisi yapılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

ksavukatlik 2020-02-11T20:07:56+00:00

Özet: Başvurucunun, Türkiye ile Hollanda arasındaki “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” kapsamında yatırım indiriminden yararlanmasının ardından indirimli yapılan tarhiyat sebebiyle vergi ziyaı cezalı gelir (stopaj) vergisi tarhiyatı yapılmasınınmülkiyet hakkına yapılan müdahalenin belirlilik ve öngörülebilirlik kriterlerini taşımayan bir kanuna dayanması sebebiyle ihlal edildiğine yönelik Anayasa Mahkemesi’nin 29.05.2019 tarih ve 2016/13456 başvuru numaralı kararı hakkında.

18.07.2019 tarih […]

Limited şirket tüzel kişiliğinden tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan vergi borcunun şirket ortaklarından tahsili için öncelikle kanuni temsilcilerin takibinin gerekmediği hakkında karar.

ksavukatlik 2020-02-11T20:16:12+00:00

Özet: Limited şirket tüzel kişilinden tahsil edilemeyen vergi borcunun takip ve tahsiline ilişkin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda ve 6183 saylı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da, kanuni temsilci ile ortak arasında bir öncelik sıralaması bulunmadığından, limited şirketin vergi borcunun tahsilinde ortağın takibinde başlanabilmesi için kanuni temsilcinin takibinin gerekli olmadığını açıklayan Danıştay İçtihatları Birleştirme […]