Ana Sayfa/Sirküler/2018/Ocak/Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Özet: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 485) (“Tebliğ”) 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 17.12.2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Tebliğ’de özetle, tebligat ve mükelleflerin adreslerini ele alan Vergi Usul Kanunu (“VUK”)’nun 101, 102, 103 ve 157. maddelerinde 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7061 Sayılı Kanun”) vasıtası ile yapılan düzenlemeleri konu alan açıklamalara ilişkin hususlar ele alınmaktadır.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

VUK’un 101. maddesinin 7061 Sayılı Kanun ile aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir. Tebliğ’de değişiklik yapılan madde tekrar edilerek bu maddeye ilişkin olarak,

 • 01.2018 tarihinden itibaren yapılacak tebliğlerde yeni madde metninde yer alan işyeri adreslerinin dikkate alınacağı,
 • Yapılan düzenleme ile 25.04.2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresi bilinen adres olarak addedileceği dolayısıyla mükellef tarafından vergi idaresine adrese ilişkin bir bildirim yapılmayacağı ve yapılsa bile bu adres yerleşim yerine yapılacak tebligatlarda dikkate alınmayacağı,
 • Mükellefin birden çok işyeri adresi olması halinde tebligat makamına en son bildirilmiş olan adrese öncelikle tebligatın yapılacağı,
 • Tebliğ evrakını gönderecek idarenin öncelikli olarak kayıtlarını tetkik ederek mükellefin maddede belirtildiği şekilde bir işyeri olup olmadığını kontrol edeceği,

açıklanmıştır.

Mevzuatın Önceki Hali

Mevzuatın Son Hali

Posta ile Tebliğ Usulü

 

Bilinen adresler:

 MADDE 101-

 

Bu kanuna göre bilinen adresler şunlardır:

 1. Mükellef tarafından işe başlamada bildirilen adresler;

 2. Adres değişikliğinde bildirilen adresler;

 3. İşi bırakmada bildirilen adresler;

 4. Vergi beyannamelerinde bildirilen adresler;

 5. Yoklama fişinde tespit edilen adresler;

 6. (Değişik: 23/6/1982 – 2686/18 md.) Vergi mahkemesinde dava açma dilekçelerinde ve cevaplarında gösterilen

adresler;

 7. Yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen adresler (İlgilinin tutanakta imzası bulunmak şartıyla);

 8. Bina ve arazi vergilerinde komisyonlarca tahrir varakalarında tespit edilen adresleri.

 Mektupların gönderilmesinde bu adreslerden tarih itibariyle tebligat yapacak makama en son olarak bildirilmiş veya

bu makamca tespit edilmiş olanı nazara alınır.

 

 

Posta ile Tebliğ Usulü

 

Bilinen adresler:

MADDE 101-

 

Bu Kanuna göre bilinen adresler şunlardır:

1. Mükellef tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen işyeri adresleri,

2. Yoklama fişinde veya ilgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen işyeri adresleri,

3. 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi.

Birinci fıkranın (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı bilinen adreslerden tarih itibarıyla tebligat yapacak makama en son olarak bildirilmiş veya bu makamca tespit edilmiş olanı dikkate alınır ve tebliğ öncelikle bu adreste yapılır.

İşyeri adresinde tebliğ yapılacak olanların bu adresinde bulunamaması, işin bırakılması veya işin bırakılmış addolunması hallerinde tebliğ, gerçek kişilerde kendisinin, tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler veya varsa temsilcilerinden herhangi birinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılır.

İşyeri adresi olmayanlara tebliğ, doğrudan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılır.

VUK’un 102. maddesinin 7061 Sayılı Kanun ile aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir. Tebliğ’de değişiklik yapılan madde tekrar edilerek bu maddeye ilişkin olarak,

 • Tebliğ yapılacak kişinin VUK’un 94.maddesine göre belirleneceği,
 • Tebligatın bilinen işyeri adresleri arasından en son bildirilen veya tespit edilene öncelikli olarak yapılacağı,
 • Tebliğ olunacak evrakı içeren zarfın muhatabına verilmesi halinde tebliğ tarihinin muhataba verildiği tarih olacağı,
 • Mutatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresine tebligata çıkılacak durumlarda adreste bulunmama üzerine kapıya pusula yapıştırılmayacağı ve sadece idareye iade ile yetinileceği,
 • Adres kayıt sistemine göre tebliğ yapılan hallerdeki idareye iade edilme durumunda ikinci defa tebliğe çıkarılacak evraka ikinci defa çıkarıldığına dair ibare koyulacağı,

açıklanmıştır.

Mevzuatın Önceki Hali

Mevzuatın Son Hali

 

Posta ile Tebliğ Usulü

 

Tebliğ evrakının teslimi:

 

MADDE 102

 

Tebliğ olunacak evrakı muhtevi zarf posta idaresince muhatabına verilir ve keyfiyet muhatap ile posta memuru tarafından taahhüt ilmühaberine tarih ve imza konulmak suretiyle tesbit olunur.

Muhatabın zarf üzerinde yazılı adresini değiştirmesinden dolayı bulunamamış olması halinde posta memuru durumu zarf üzerine yazar ve mektup posta idaresince derhal tebliği yaptıran daireye geri gönderilir.

 

Muhatabın geçici olarak başka bir yere gittiği, bilinen adresinde bulunanlar veya komşuları tarafından bildirildiği takdirde keyfiyet ve beyanda bulunanın kimliği tebliğ alındısına yazılarak altı beyanı yapana imzalatılır. İmzadan imtina ederse, tebliği yapan bu ciheti şerh ve imza eder ve tebliğ edilemeyen evrak çıkaran mercie iade olunur.

 

Bunun üzerine tebliği çıkaran merci tarafından tayin olunacak münasip bir süre sonra yeniden tebliğ çıkarılır. İkinci defa çıkarılan tebliğ evrakı da aynı sebeple tebliğ edilemeyerek iade olunursa tebliğ ilan yolu ile yapılır.

Muhatap imza edecek kadar yazı bilmez veya her hangi bir sebeple imza edemeyecek durumda bulunursa sol elinin

baş parmağı bastırılmak suretiyle tebliğ olunur.

 

Muhatap tebelluğdan imtina ederse tebliğ edilecek evrak önüne bırakılmak suretiyle tebliğ edilir.

 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı işlemler komşularından bir kişi veya muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden biri veyahut bir zabıta memuru huzurunda icra ve keyfiyet taahhüt ilmühaberine yazılarak tarih ve imza vaz’edilmek ve hazır bulunanlara da imzalatılmak suretiyle tesbit olunur.

 

Posta ile Tebliğ Usulü

 

Tebliğ evrakının teslimi:

 

MADDE 102

 

Tebliğ olunacak evrakı içeren zarf posta idaresince muhatabına verilir ve bu durum muhatap ile posta memuru tarafından tebliğ alındısına tarih ve imza konulmak suretiyle tespit olunur.

Muhatap imza edecek kadar yazı bilmez veya herhangi bir sebeple imza edemeyecek durumda bulunursa sol elinin başparmağı bastırılmak suretiyle tebliğ edilir.

Muhatap tebellüğden imtina ederse, tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren bir pusula kapıya yapıştırılır. Posta memuru, durumu tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza ederek, tebliğ olunacak evrakı tebliği yaptıran idareye teslim eder. Bu durumda tebliğ, pusulanın kapıya yapıştırıldığı tarihte yapılmış sayılır.  

Bu Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılan işyeri adreslerine tebliğe çıkılan hallerde, tebliğ yapılacak olanların bu adreste bulunamaması durumunda (Bulunamama durumu o adresten geçici ayrılmaları da kapsar.) durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek, tebliğ evrakı gönderildiği idareye iade edilir. Bu durumda bu Kanunun 101 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre işlem yapılır.

Bu Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde sayılan adrese tebliğe çıkılan hallerde, tebliğ yapılacak kişinin adresinde bulunamaması durumunda (Bulunamama durumu o adresten geçici ayrılmaları da kapsar.) durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek, tebliğ evrakı gönderildiği idareye iade edilir. Bunun üzerine tebliği çıkaran merci tarafından tayin olunacak münasip bir süre sonra yeniden tebliğ çıkarılır. İkinci defa çıkarılan tebliğ evrakı da aynı sebeplerle tebliğ edilemezse, tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren bir pusula kapıya yapıştırılır. Bu durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek, tebliğ evrakı, gönderildiği idareye iade edilir. Tebliğ evrakının pusulanın yapıştırıldığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde muhatabı tarafından alınması hâlinde alındığı günde, bu süre içerisinde alınmaması hâlinde ise on beşinci günde tebliğ yapılmış sayılır.

Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir

 

VUK’un 103. maddesinde 7061 Sayılı Kanun ile aşağıdaki değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir. Tebliğ’de değişiklik yapılan madde tekrar edilerek bu maddeye ilişkin olarak,

 • Bilinen işyeri adresinde tebliğ yapılmaması halinde adres kayıt sisteminde kayıtlı bir yerleşim yeri adresi olmaması halinde ilanen tebliğin söz konusu olacağı,
 • İşe başlama veya adres değişikliğinde bildirilen, yoklama fişinde veya memurlarca tutanakla tespit olunan işyeri adreslerinde tebliğ yapılmaması halinde idarenin bir araştırma yapacağı ve bu araştırmanın sonuçsuz kalması halinde ilanen tebliğ yapılacağı,

ifade edilmiştir.

Mevzuatın Önceki Hali

Mevzuatın Son Hali

 

Tebliğin ilânla yapılacağı haller

 

MADDE 103 –

 

Aşağıda yazılı hallerde tebliğ ilân yoluyla yapılır.

1. Muhatabın adresi hiç bilinmezse;

2. Muhatabın bilinen adresi yanlış veya değişmiş olur ve bu yüzden gönderilmiş olan mektup geri gelirse;

3. Başkaca sebeplerden dolayı posta ile tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa;

4. Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa.

 

 

Tebliğin ilânla yapılacağı haller

 

MADDE 103 –

 

Aşağıda yazılı hallerde tebliğ ilân yoluyla yapılır.

1. Muhatabın bu Kanunun 101 inci maddesi kapsamında bilinen adresi yoksa;

2. Bu kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılan bilinen adreste tebliğ yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresi bulunmazsa;

3. Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa;

4. Başkaca sebeplerden dolayı posta ile tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa.

VUK’un 157.maddesinde 7061 Sayılı Kanun ile aşağıdaki değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir. Tebliğ’de değişiklik yapılan madde tekrar edilerek bu maddeye ilişkin olarak,

 • Maddedeki değişiklik ile mükelleflerin yerleşim yeri değişikliğini vergi dairesine bildirim zorunluluğunun ortadan kalktığı ancak işyeri adreslerinin değişmesinin hala bildirilmesi gereken bir durum olduğu

açıklamasına yer verilmiştir.

Mevzuatın Önceki Hali

Mevzuatın Son Hali

 

Adres değişikliklerinin bildirilmesi

 

MADDE 157 –

 

101’inci maddede yazılı bilinen iş veya ikamet adreslerini değiştiren mükellefler yeni adreslerini vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

 

Adres değişikliklerinin bildirilmesi

 

MADDE 157 –

 

101’inci maddede yazılı bilinen iş veya ikamet adreslerini değiştiren mükellefler yeni adreslerini vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

Tebliğ’de ayrıca,

 • Tebliğlerin posta yerine memur vasıtasıyla yaptırılması durumunda da bu Tebliğ’deki esaslara uyulacağı,
 • VUK’un 107/A maddesi ile 28.07.2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:456) kapsamında tebliğe elverişli elektronik adresi bulunanlara tebligatların elektronik ortamda yapılmaya devam edileceği,

düzenlenmiştir.

 

Saygılarımızla,

Mehmet Küçükkaya & Ahmet Sağlı Avukatlık Ortaklığı

Billur Asici 2019-04-11T21:31:32+00:00