Ana Sayfa/Sirküler/2018/Temmuz/Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:501) Hakkında

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:501) Hakkında

Özet: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:501) (“Tebliğ”) yayım tarihinde yürürlüğe girmek üzere 09.07.2018 tarih ve 30473 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğ’de özetle; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (“VUK”) 5. maddesinin 4. fıkrasında yer alan; mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarlarının Maliye Bakanlığınca açıklanabileceğine dair hüküm kapsamında 2018 yılında yapılacak açıklamalara ilişkin bazı hususlar açıklanmıştır.

 

Söz konusu Tebliğ, Maliye Bakanı tarafından yürütülmekte olup; VUK 5. maddesinin 4. fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tebliğ’e konu olan 2018 yılında yapılacak açıklamaların, vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle 17.8.2018 ile 17.9.2018 tarihleri (bu tarihler dahil olmak üzere) arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 24.9.2018 ile 9.10.2018 tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yapılacağı açıklanmıştır.

Açıklama kapsamında, her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınacaktır.

Yapılacak açıklamada, 31.12.2017 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30.6.2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev’i itibarıyla VUK Genel Tebliği (Sıra No: 293) ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 1.6.2017-31.5.2018 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatlar dikkate alınacaktır.

Açıklanacak bilgiler, açıklamanın yapılacağı yer ve diğer hususlarda VUK Genel Tebliği (Sıra No: 293) ile belirlenen esaslara uyulacak, ancak aynı Tebliğ’in “İnternet Ortamında Açıklama” başlıklı III/B bölümündeki hazırlanan listelerin gönderileceği adresler ile ilgili açıklamaları bakımından Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıkların VUK Genel Tebliği (Sıra No: 293)’nin;

  • (I-A) Bölümüne göre hazırlanan listelerin birer örneğini “Gelir İdaresi Başkanlığı, Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı (III), Vergilendirme Müdürlüğü, Devlet Mahallesi Merasim Cad. No:9/1 Çankaya/ANKARA” adresine göndermeleri,
  • (I-B) Bölümüne göre hazırlanan listelerin birer örneğini “Gelir İdaresi Başkanlığı, Tahsilât ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı II, Tahsilât Takip ve Koordinasyon Müdürlüğü, Yeni Ziraat Mah. Etlik Cad. No:16 06110 Dışkapı/ANKARA” adresine göndermeleri,

gerektiği açıklanmıştır.

Aşağıda sayılan alacaklar söz konusu açıklamaların kapsamına alınmayacaktır;

  • 7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3. maddesi ve 3.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5. maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığı Belediye Uzlaşma Komisyonu Başkanlığına yaptıkları takas ve mahsuba ilişkin başvuruları kabul edilen, büyükşehir belediyeleri/belediyelerden ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin %50’sinden fazlası büyükşehir belediyelerine/belediyelere ait şirketlerden vadesi 31.12.2004 tarihi ve öncesine rastlayan,
  • 5216 sayılı Kanunun geçici 3. maddesi kapsamında daha önce uzlaşmaya girmemiş olan büyükşehir belediyeleri ve bağlı idareleri ile üyeleri belediyelerden oluşan mahalli idare birliklerinden Hazine Müsteşarlığına borçlu olan ve 13.2.2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 167. maddesine istinaden başvuruda bulunmuş olanlara ait vadesi 31.12.2004 tarihi ve öncesine rastlayan,
  • 6.2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 2. maddesine göre taksitlendirilen,
  • 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılması devam eden,
  • 9.2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 73. maddesine göre yapılandırılması devam eden,
  • 6552 sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin 1. fıkrası kapsamında yapılandırılan,
  • 8.2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre yapılandırılması devam eden,
  • 5.2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılması devam eden (Kanunun 5. maddesi kapsamındakiler dahil),

11.5.2018 tarihli 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre yapılandırılan (Kanunun 11. maddesi kapsamındakiler dahil).

Billur Asici 2019-04-11T21:23:33+00:00