Ana Sayfa/Sirküler/2017/Nisan/Vergi İnceleme ve Denetim İç Genelgesi (Sıra No:2017/1)

Vergi İnceleme ve Denetim İç Genelgesi (Sıra No:2017/1)

Özet: T.C. Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (“Başkanlık”) tarafından 27.04.2017 tarih ve 53065925-010.06-E.14938 sayılı Vergi İnceleme ve Denetim İç Genelgesi (Sıra No:2017/1) (“İç Genelge”) yayımlanmıştır.

 

Genelge’ de özetle;

  • İnceleme ve takdire sevk işlemlerine ilişkin başvuruda bulunulması gereken süreler ve takdire sevk işlemi yapılan mükelleflere yapılacak olan incelemeye başlama tutanağı düzenlenmesine ilişkin süreler,
  • Takdir komisyonun sevk edilemeyecek olan konular,
  • Mükellefe ilişkin incelemelerin yürütülebilmesi için verilecek olan muvafakatnamenin şekil ve niteliği,

 

unsurlarına ilişkin özellikli hususlar ele alınmaktadır.

 

 

İç Genelge kapsamında yapılan açıklamalar bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır. İç Genelge’de belirtilen hususlar aşağıdaki gibidir:

 

  • Vergi incelemesinden maksat ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun araştırılması ve tespit edilmesi olup bu doğrultuda tarh zamanaşımının son yılında yürütülen vergi incelemelerine ilişkin görevlendirmeler en geç içinde bulunan yılın haziran ayı sonuna kadar yapılmalıdır. Bu tarihten sonra zamanaşımlı döneme ilişkin olarak gelen vergi inceleme talepleri hakkında görevlendirme ve/veya takdire sevk işlemi yapılmayacaktır.

 

Öte yandan tarh zamanaşımının son yılının haziran ayından sonra kayıtlara intikal eden ihbar ikramiyesi talepli ihbarların, ilgili değerlendirme komisyonu tarafından tetkik edilerek duruma uygun görülenlerin, incelemeye veya takdire sevk yapılması mümkündür.

 

Diğer taraftan VUK 253. madde uyarınca defter tutma mecburiyeti olanlar, tuttukları defter ve vesikaları, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdur. Dolayısıyla takdire sevk işlemi yapılan mükellefler hakkında bu süre dolduktan sonra incelemeye başlama tutanağı düzenlenmeyecektir.

 

  • Tarh zamanaşımının son yılında yürütülen vergi incelemeleri, raporun en geç içinde bulunan yılın ekim ayının son gününe kadar vergi dairesi kayıtlarına girmesi sağlanacak şekilde incelemeye başlanılan birim bünyesinde tamamlanacaktır. Diğer taraftan ilgili birimlerde başlanılan ve o yılın sonu itibariyle tarh zamanaşımına uğrayacak dönemlere ilişkin vergi incelemeleriyle ilgili olarak takdire sevk işlemi yapılmayacaktır.

 

  • Haksız iadenin geri alınması ve indirimin reddi gibi tarhiyat gerektiren ancak matrah veya matrah farkı niteliğinde olmayan işlemleri içeren konular hiçbir surette takdir komisyonuna sevk edilmeyecektir.

 

  • Devam eden vergi incelemelerinde, nezdinde inceleme yürütülen gerçek kişilerde kendisi, tüzel kişilerde kanuni temsilcisi, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bu teşekkülleri idare edenler tarafından hazırlanan imzalı bir muvafakatname verilmesi ile 3568 sayılı Kanun ile yetkilendirilen meslek mensupları ile avukatlar veya mükellefler tarafından belirlenen kişilerin, mükellefle birlikte veya mükellef olmaksızın vergi incelemesi yürütenlere inceleme ile ilgili olarak görüşmesi, bilgi ve belge sunması mümkün olup bu kişilerden ayrıca resmi bir vekaletname istenmeyecektir. Diğer taraftan bu kişilere verilen muvafakatnamenin örneğinin kendilerine ait tarh dosyasına konulmak üzere ilgili vergi dairesine gönderilmesi gerekmektedir.

 

Söz konusu muvafakatname için özel bir şekil şartı aranmayacak olup bu muvafakatname vergi incelemesi yürütenlerin huzurunda veya öncesinde düzenlenerek vergi inceleme elemanına ibraz edilebilir.

 

Öte yandan söz konusu muvafakatname, yalnızca yürütülen inceme sürecine ilişkin hüküm ifade edecek olup söz konusu muvafakatname ile yukarıda belirtilen hususlar dışında herhangi bir yetki verildiği anlamına gelmeyecektir. Bu kapsamda, inceleme sürecinde düzenlenecek tutanakların mükellef ve/veya kanunu temsilcisiyle birlikte imza altına alınması gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Mehmet Küçükkaya & Ahmet Sağlı Avukatlık Ortaklığı

ksavukatlik 2017-12-13T11:35:43+00:00