Ana Sayfa/Sirküler/2018/Mart/Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hakkında

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hakkında

Özet: Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”)  22.03.2018 tarih ve 30368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Maliye Bakanı yürütmekte olup madde değişikliklerini içeren ve mevzuatın önceki hali ile karşılaştırmalı tablo aşağıda bilginize sunulmaktadır.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

22.03.2018 tarih ve 30368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. Tebliğ’de;

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ

Mevzuatın Önceki Hali

Mevzuatın Son Hali

Tanımlar

MADDE 3

(1) Bu Tebliğde geçen;

b) Genel kurul: Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde genel kurulu, şahıs şirketlerinde ortaklar kurulunu ve gereğinde ortakların tümünü,

h)  Yönetim kurulu: Anonim şirketlerde yönetim kurulunu, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette yönetici veya yöneticileri, limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunu

ifade eder.

Tanımlar

MADDE 3

(1) Bu tebliğde geçen;

b) Genel kurul: Anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ve kooperatiflerde genel kurulu, şahıs şirketlerinde ortaklar kurulunu ve gereğinde ortakların tümünü,

h) Yönetim kurulu: Anonim şirketlerde ve kooperatiflerde yönetim kurulunu, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette yönetici veya yöneticileri, limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunu,

ı) Yetkilendirilmiş personel: Bu Tebliğde yer alan hükümler çerçevesinde kuruluş aşamasında, anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerce tutulacak ticari defterlerin açılış onay işlemlerini yerine getirmek üzere ticaret sicili müdürü tarafından görevlendirilen ticaret sicili müdürlüğü personelini,

ifade eder.

Tutulacak Defterler

MADDE 5

(3) Birinci fıkrada sayılan defterlere ilave olarak anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri, limited şirketler ise pay defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri tutmak zorundadır. 11 inci maddenin dördüncü fıkrası hükmü saklıdır.

Tutulacak Defterler

MADDE 5

(3) Birinci fıkrada sayılan defterlere ilave olarak anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatifler pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri, limited şirketler ise pay defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri tutmak zorundadır. 11 inci maddenin dördüncü fıkrası hükmü saklıdır.

Pay Defteri

MADDE 9

(1) Pay defteri; sermayesi paylara bölünmüş komandit ve limited şirketlerde şirket ortaklarının, anonim şirketlerde pay sahiplerinin kaydedildiği ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı defterdir.

 

Pay Defteri

MADDE 9

(1) Pay defteri; sermayesi paylara bölünmüş komandit ve limited şirketler ile kooperatiflerde şirket ortaklarının, anonim şirketlerde pay sahiplerinin kaydedildiği ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı defterdir.

(7) Kooperatiflerde pay defterine; ortakların ad ve soyadları, iş ve konut adresleri, ortaklığa giriş-çıkış tarihleri ve çıkarılma sebepleri, taahhüt ettikleri sermaye payları ile bu paylara karşılık yapılan tahsilat ve iadeler, ortaklığa kabul ve çıkışları ile ilgili yönetim kurullarının kararı, tarih ve numaraları kaydedilir.

Yönetim Kurulu Karar Defteri

MADDE 10

(1) Yönetim kurulu karar defteri, anonim şirketlerde yönetim kurulunun, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticinin veya yöneticilerin şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararların yazılacağı ciltli ve sayfa numaraları teselsül eden defterdir.

 

Yönetim Kurulu Karar Defteri

MADDE 10 

(1) Yönetim kurulu karar defteri, anonim şirketler ile kooperatiflerde yönetim kurulunun, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticinin veya yöneticilerin şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararların yazılacağı ciltli ve sayfa numaraları teselsül eden defterdir.

Açılış onayı yapılacak defterler ve onay zamanı

MADDE 13

(3) Ticaret şirketlerinin ticaret siciline tescili esnasında birinci fıkrada yazılı defterlerin açılış onayları ticaret sicili müdürlükleri tarafından da yapılabilir.

 

Açılış onayı yapılacak defterler ve onay zamanı

MADDE 13

(3) Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluşunda, ticari defterlerin açılış onayları şirket merkezinin bulunduğu ticaret sicili müdürlüğü tarafından yapılır.

(7) Sicil müdürü, defter tasdiki işlemlerinin yerine getirilmesi için yeterli sayıda personel görevlendirir, söz konusu işlemlerin müdürlükte hızlı, eksiksiz ve doğru bir biçimde yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri alır. Bu işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli personel, fiziki koşullar ile donanım, müdürlüğün kurulu bulunduğu ticaret veya ticaret ve sanayi odaları tarafından temin edilir. Gerekli görülmesi halinde bu işlerin yürütülmesi için müdürlük içinde ayrı bir bölüm oluşturulur.

Onayın Şekli

MADDE 14

(1) Noterler ile ticaret sicil müdürlüklerinin yapacağı açılış onayları defterin ilk sayfasına yazılır ve aşağıdaki bilgileri içerir:

h) onay tarihi,

ı) onayı yapan makamın resmi mühür ve imzası.

Onayın Şekli

MADDE 14 – 

(1) Noterler ile ticaret sicil müdürlüklerinin yapacağı açılış onayları defterin ilk sayfasına yazılır ve aşağıdaki bilgileri içerir:

h) Onay tarihi ve numarası,

ı) Onayı yapan makamın resmi mühür ve imzası,

i) Vergi Dairesi ve Kimlik Numarası

 

 

Saygılarımızla,

Mehmet Küçükkaya & Ahmet Sağlı Avukatlık Ortaklığı

Billur Asici 2019-04-11T21:33:24+00:00