Ana Sayfa/Sirküler/2018/Eylül/Tecil Faizi ve Gecikme Zammı Oranlarında Yapılan Değişikliklere Dair Tebliğ (Seri:C Sıra No: 3)

Tecil Faizi ve Gecikme Zammı Oranlarında Yapılan Değişikliklere Dair Tebliğ (Seri:C Sıra No: 3)

Özet: 06.09.2018 tarih ve 30527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Tahsilat Genel Tebliği’nde Tecil Faizi ve Gecikme Zammı Oranlarında Yapılan Değişikliklere Dair Tebliğ (Seri: C Sıra No: 3)  yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’de özetle; Amme alacakları için uygulanan tecil faizi ve gecikme zammı oranlarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun (“Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun”)’un 48. ve 51. maddeleri uyarınca yeniden belirlenmesine ilişkin hususlar ele alınmaktadır.

 

Söz konusu Tebliğ ile Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun’un 48. maddesi uyarınca amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmının tecil işlemlerinde anaparaya uygulanmakta olan % 12 oranında tecil faizi oranı yıllık %22 olarak belirlenmiştir.

Tebliğ’de ayrıca;

  • Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun’un 51. Maddesinin fıkrası uyarınca amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına ait vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 1,40 oranında uygulanmakta olan gecikme zammı oranının 5/9/2018 tarihli ve 30526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/9/2018 tarihli ve 62 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Karar ile birlikte her ay için ayrı ayrı %2 olarak belirlenmesi,
  • Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 51. maddesi uyarınca, ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplandığından, 5/9/2018 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) günlük gecikme zammı oranının (2/100/30=)0,000667 olarak uygulanacağı

hususları açıklanmıştır.

Billur Asici 2019-04-11T21:17:21+00:00