Ana Sayfa/Sirküler/2017/Aralık/Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Özet: 01.12.2017 tarih ve 30257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”), yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’de özetle;

 • Gayrimenkul ve altyapı gayrimenkul ortaklıklarının tanımı, kapsamı, istisnalarının uygulanma koşulları ile birlikte vergisel istisnalarına

ilişkin açıklamalar ele alınmaktadır.

__________________________________________________________________________

01.12.2017 tarih ve 30257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ’in “5.5.4. Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları” başlıklı bölümüne getirilen düzenlemeler bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır. Tebliğ’in ilgili bölümüne;

 • 3794 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına, Bankalar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun ve 2499 sayılı mülga Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kurulabilmesine imkan sağladığı,
 • 3824 sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve mülga 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden istisna edildiği,
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Seri IV, No:7 sayılı Tebliğ’nin, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğ III-48.1 (“III-48-1 sayılı Tebliğ”) ile yürürlükten kaldırıldığı,
 • III-48.1 sayılı Tebliğ ile gayrimenkul yatırım ortaklığının tanımı anılan tebliğ ile belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Kurulca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 48. maddesinde sınırı çizilen faaliyetler çerçevesinde olmak kaydı ile Tebliğ’de izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu olarak verildiği,
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“III-48.1.a”) ile altyapı gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemeler III-48.1 sayılı Tebliğ’e ilave edildiği,
 • 5422 sayılı mülga Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan gayrimenkul fon veya ortaklıklarının kazançlarına ilişkin istisna düzenlemesi, söz konusu kanunu yürürlükten kaldıran 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda da aynen korunduğu,
 • Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (“Seri:VI, No: 24”) ile “altyapı gayrimenkul yatırım ortaklığı” kurumu özel bir yatırım ortaklığı olarak düzenlendiği,
 • Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (“Seri:VI, No: 24”)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (“III-48.4”) ile söz konusu tebliğ yürürlükten kaldırıldığı

konuları eklenmiştir.

Ayrıca;

 • Söz konusu değişikliklerden sonra III-48.1 sayılı Tebliğ’de yapılan düzenlemeler uyarınca altyapı gayrimenkul yatırım ortaklıklarının münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletmek amacı ile kurulan veya dönüşen şirketler olduğu belirtilerek ve dolayısıyla altyapı yatırım ve hizmetleri ile ilişkili olmayan gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı haklara yatırım yapılamayacağı,
 • Aynı bakış açısı ile gayrimenkul yatırım ortaklıklarının da ana faaliyet konularına ilişkin gayrimenkul veya gayrimenkul projelerine bağlı olarak yürütülen ve arızi nitelik taşıyanlar hariç olmak üzere altyapı yatırım ve hizmetleri ile bunlar kapsamındaki varlık ve haklara yatırım yapılamayacağı,
 • Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek gayrimenkul yatırım ortaklıkları için asgari çıkarılmış sermaye ve öz sermaye mevcudiyeti, kuruluş ve dönüşümü takip eden belli bir süre içerisinde payların halka arzı veya nitelikli yatırımcıya satılması şartlarının bulunduğunu ayrıca bu şartların ayrıntılı ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarından ayrışan şekilde düzenlendiği,
 • Gayrimenkul yatırım fon ve kazançlarına yönelik istisna düzenlemesinin gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı haklardan oluşan bir portföyü işleten gayrimenkul yatırım fon veya ortaklıklarının kazançlarını kapsadığı,
 • Gayrimenkul yatırım fon veya ortaklıklarının Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği varlıklara yatırım yapma zorunluluk oranından kalan kısmın mevduat, katılma hesabı, repo, iştirak ve belirlenen diğer varlık ve haklardan oluşturmalarının istisna uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği

belirtilerek altyapı yatırım ve hizmetleri gibi diğer varlık ve haklardan oluşan yatırım fon veya ortaklıklarının kazançlarının, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançlarının kurumlar vergisinden müstesna olduğunu düzenleyen 5/1-d-4 fıkrası kapsamında istisnaya konu edilemeyeceği Tebliğ’e eklenmiştir.

Saygılarımızla,

Mehmet Küçükkaya & Ahmet Sağlı Avukatlık Ortaklığı

ksavukatlik 2018-01-15T10:56:31+00:00