Ana Sayfa/Sirküler/2019/Mayıs/KDV Oranları ve ÖTV İndirim Tutarlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı

KDV Oranları ve ÖTV İndirim Tutarlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı

Özet: Cumhurbaşkanı Kararı, 01.05.2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Darülaceze’ye yapılan inşaat işleri ve bazı perdelerin KDV oranları ile sigara ve cep telefonlarının ÖTV oranları, hurda araçlara ilişkin ÖTV indirim tutarları yeniden belirlenmesine dair 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ilişkin özet dikkatinize sunulmaktadır.

– KDV Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin 12. sırasına; Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt işleri ibaresi eklenerek söz konusu hizmetlerin KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir.

– KDV Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin “B. Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 5. sırasına eklenen hüküm ile montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik vb. malzeme içeren perdelerin KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir.

– 27 Mart 2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescili silinerek bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılan ya da doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilen araçlar bakımından aynı cins yeni bir aracın (87.03 GTİP numarasında yer alan, motor silindir hacmi 1.600 cm3’ü geçmeyen otomobil ve arazi taşıtları) ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinden terkin edilecek tutarlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

Yeni aracın özel tüketim vergisi matrahı Terkin edilecek ÖTV tutarı
Matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar için 10.000 TL
Matrahı 70.000 TL’yi aşıp 120.000 TL’yi aşmayanlar için 8.000 TL
Matrahı 120.000 TL’yi aşanlar için 3.000 TL


İçinde cep telefonlarının da bulunduğu 8517.12.00.00.11 GTİP numaralı “Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları” açıklamalı malların ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları ile ÖTV oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Mal ismi Vergi oranı
Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları
– Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşmayanlar %25               
– Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşıp, 1.500 TL’yi aşmayanlar %40
– Diğerleri %50


– Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde yer alan bazı malların (sigara ve bazı tütün mamulleri) ÖTV oranları %67, asgari maktu ÖTV tutarları ise 0,2679 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayım tarihinde (1 Mayıs 2019) yürürlüğe girmiştir.

1 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı mal ve hizmetlerin KDV oranları ile bazı malların ÖTV oran ve tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir:

  1. Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı

Katma Değer Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listede %1 oranında KDV’ye tabi mal ve hizmetler sayılmaktadır. Söz konusu listenin 12. sırası “Konut yapı kooperatifleri ile Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt işleri” şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu değişiklik kapsamında, Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt işleri de %1 oranında KDV’ye tabi olacaktır. Bu düzenleme Cumhurbaşkanı Kararı’nın yayım tarihinde (1 Mayıs 2019) yürürlüğe girmiştir.

  1. Montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik vb. malzemeler içeren perdelerde KDV oranı

Katma Değer Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listede ise %8 oranında KDV’ye tabi mal ve hizmetler sayılmaktadır. Söz konusu listenin “B. Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 5. sırasına, “perde” ibaresinden sonra gelmek üzere “(Montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzeme içerenler dahil)” ibaresi eklenmiştir.

Söz konusu değişiklik kapsamında, montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik vb. malzeme içeren perdeler de %8 oranında KDV’ye tabi olacaktır.

Bu düzenleme Cumhurbaşkanı Kararı’nın yayım tarihinde (1 Mayıs 2019) yürürlüğe girmiştir.

  1. Hurdaya çıkarılan taşıtların yerine alınan yeni taşıtlarda özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimi

27 Mart 2018 tarihli 2. mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesinde;

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31:12.2019 tarihine kadar, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 GTİP numaralarında yer alan, kayıt ve tescile tabi 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescili silinerek, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde, her bir araç için aynı cins (87.03 GTİP numarasında yer alan araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen) yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin 10.000 Türk lirasını aşmamak üzere araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre Bakanlar Kurulunca tespit edilecek kısmı, terkin edilir.

hükmü yer almaktaydı.

Söz konusu maddenin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan 2018/11750 sayılı Karar ile (18 Mayıs 2018 tarihli RG); 27 Mart 2018 tarihinden itibaren yukarıdaki hüküm kapsamında kayıt ve tescili silinerek bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılan ya da doğrudan veya aşağıda nitelikleri belirlenen ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilen araçlar bakımından aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinden terkin edilecek tutarlar aşağıdaki şekilde belirlenmişti:

► Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin 87.03 GTİP numarasında yer alan motor silindir hacmi 1.600 cm3’ü geçmeyen otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar için;

Yeni aracın özel tüketim vergisi matrahı (TL) Terkin edilecek ÖTV tutarı
Matrahı 46.000 TL’yi aşmayanlar için 10.000 TL
Matrahı 46.000 TL’yi aşıp 80.000 TL’yi aşmayanlar için 8.000 TL
Matrahı 80.000 TL’yi aşanlar için 3.000 TL


► Diğer araç cinsleri (8701.20, 87.02, 87.04 GTİP) için terkin edilecek ÖTV tutarı 10.000 TL olarak uygulanacaktır.

1 Mayıs 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 87.03 GTİP numarasında yer alan motor silindir hacmi 1.600 cm3’ü geçmeyen otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar için geçerli olan tablodaki ÖTV matrahları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Yeni aracın özel tüketim vergisi matrahı (TL) Terkin edilecek ÖTV tutarı
Matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar için 10.000 TL
Matrahı 70.000 TL’yi aşıp 120.000 TL’yi aşmayanlar için 8.000 TL
Matrahı 120.000 TL’yi aşanlar için 3.000 TL


Bu düzenleme Cumhurbaşkanı Kararı’nın yayım tarihinde (1 Mayıs 2019) yürürlüğe girmiştir.

  1. Cep telefonlarında özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları

1 Mayıs 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, içinde cep telefonlarının da bulunduğu 8517.12.00.00.11 GTİP numaralı malların ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları ile ÖTV oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

GTİP No Mal İsmi Vergi Oranı
8517.12.00.00.11 Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları

– Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşmayanlar

– Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşıp, 1.500 TL’yi aşmayanlar

– Diğerleri

%25

%40

%50


Bu hüküm Cumhurbaşkanı Kararı’nın yayım tarihinde (1 Mayıs 2019) yürürlüğe girmiştir.

  1. Sigara ve bazı tütün mamullerinde ÖTV oranları ve asgari maktu vergi tutarları

1 Mayıs 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde yer alan bazı malların (sigara ve bazı tütün mamulleri) ÖTV oranları, asgari maktu ve maktu ÖTV tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

GTİP No Mal İsmi Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) Maktu Vergi Tutarı (TL)
2402.20 Tütün içeren sigaralar 67 0,2679 0,4200
2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

67 0,2679 0,4200
24.03 Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları

(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)

67 0,2679 0,4200
2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 67 0,2679 0,4200


Bu hüküm Karar’ın yayım tarihinde (1 Mayıs 2019) yürürlüğe girmiştir.
 

Saygılarımızla,

Mehmet Küçükkaya & Ahmet Sağlı Avukatlık Ortaklığı

ksavukatlik 2019-05-31T18:20:48+00:00