Ana Sayfa/Sirküler/Kamu İhalelerine İlişkin Yönetmelik ve Tebliğler ile Gelen Değişiklikler

Kamu İhalelerine İlişkin Yönetmelik ve Tebliğler ile Gelen Değişiklikler

25 Ocak 2017 Tarihli ve 29959 Sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan yönetmelik ve tebliğlerle kamu ihalelerine ilişkin birçok önemli ve yeni düzenleme getirilmiştir. Aşağıda değiştirilen yönetmelikler ve tebliğler dikkatinize sunulmuştur:

A)Yönetmelikler:

1. Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2. Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

3. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

7. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

B)Tebliğler:

1. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2. Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

A)Yönetmeliklerde hangi düzenlemeler yapıldı? 

Genel olarak incelendiğinde yönetmelikte ilk göze çarpan değişiklikler sırası ile aşağıdaki gibidir;

1. Ekonomik ve Mali yeterliğe ilişkin belgelerinin istenildiği işlerin ihalelerinde, Banka referans mektubu isteklilerden istenmeyecektir. (Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 29.maddesinin 1. fıkrasına yeni bir bent olarak eklenmiştir; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 30.maddesinin b bendine eklenmiştir. )
“Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üzerinde olan her türlü mal alımı ihalelerinde, banka referans mektubu istenmeyebilir.” (Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği madde 27 fıkra 1 c bendine eklenmiştir.)

2. Oda kayıt belgelerinin sözleşme imzalanmadan önce sadece ihale üzerinde bırakılan istekliden istenmesi düzenlemesi yapıldı. (Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i KİK013.Y/Ç numaralı Yapım İşlerine İlişkin Çerçeve Anlaşma İhaleleri İçin Teklif Mektubu standart formlarının 2. maddesine, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinineki Ek-1’de yer alan KİK015.2/H numaralı Götürü Bedel Teklif Mektubu ve KİK015.3/H numaralı Birim Fiyat Teklif Mektubu standart formlarının 2. maddesinin sonuna, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Ek-1’de yer alan KİK0015.2/M numaralı Götürü Bedel Teklif Mektubu ve KİK015.3/M numaralı Birim Fiyat Teklif Mektubu standart formlarının 2. maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, KİK015.3/M numaralı standart formun ikinci sayfasındaki Birim Fiyat Teklif Cetvelinin 3 numaralı dipnotu değiştirilmiştir, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Ek-1’inde yer alan  KİK015.2/Y numaralı Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Mektubu, KİK015.3/Y numaralı Birim Fiyat Teklif Mektubu ve KİK015.4/Y numaralı Karma Teklif Mektubu standart formlarının 2. maddelerinin sonuna eklenmiştir.

3. Elektronik Kamu Alımları Platformu veya diğer kamu kurumlarının web sitelerinde düzenlenen ve teyidi yapılan belgelerin sunumunda mevzuattaki diğer usul şartlarının aranmayacağı, isteklilerin ortağı oldukları ortak girişimlerden elde ettikleri gelirlerin de toplam iş hacmi değerlendirmesinde dikkate alınacağı düzenlendi. (Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 35. Maddesine, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 36. maddesine, Mal Alımı İhaleleri Uygulama yönetmeliği madde 3’e, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği madde 3’e eklenmiştir.)

Bunların yanı sıra, tüm yönetmelikler detaylıca incelendiğinde ise;

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik‘e göre Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası şöyle değiştirilmiştir: Geçici teminat mektupları Kamu İhale Kurumuyla Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol imzalamış olan bankalardan alınabilecek ve banka tarafından “geçici teminat mektubu bilgileri formu” düzenlenip verilecek. Geçici teminat mektupları, elektronik imza kullanılmak suretiyle elektronik veya fiziki ortamda düzenlenebilecek. Ancak düzenlenen geçici teminat mektubuna banka tarafından ayırt edici bir numara verilerek mektuba ilişkin bilgilerin EKAP’ a aktarılması ve verilen ayırt edici numaranın istekli tarafından e-teklif kapsamında EKAP üzerinden gönderilmesi gerekecek.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik‘e göre isteklilerden Banka referans mektubu aranmayacak.(Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerin istenildiği ihalelerde)

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik‘ine göre,

 • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9. maddesinin üçüncü fıkrası şu şekilde değiştirilmiştir:Yüklenici karında %20’den %7’ye düşürülmüştür. Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenecek. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak yüzde 7 oranını geçmemek üzere yüklenici karı eklenecek.
 • Banka referans mektubu aranmıyor. (Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerinin istenildiği işlerin ihalelerinde aranmıyor)
 • Sınır değer tespitine ilişkin esasların yer aldığı tebliğe göre, söz konusu ihalelerde birden fazla yılı kapsayan işlerde ilk yıl için alınan sigorta teklifinin ihale tarihinin bulunduğu yıldan önceki yılın aralık ayına ait Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksinin yıllık değişim oranı esas alınmak suretiyle güncellenerek diğer yıllar için kullanılacak.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik‘ine göre,

 • Yönetmelik’in 27. maddesinde yapılan değişikliğe göre banka referans mektubu istenmeyebilecek. (Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit ve üzerinde olan her türlü mal alımı ihalelerinde banka referans mektubu istenmeyebilir.)
 • Mal alımı ihalelerinde verilen tekliflerden diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanların, ihale komisyonu tarafından tespit edilmesi halinde, bu teklif sahiplerinden Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenecek. (Yönetmeliğin 58. Maddesinde yapılan değişiklik)

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik‘ine göre,

 • Yönetmelik’in 30.maddesinin birinci fıkrasına. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgelerin istenildiği işlerin ihalelerinde Banka referans mektubunun istenmeyebileceği hükmü eklenmiştir.
 • Aşırı düşük tespitine esas sınır değer formülünde kullanılacak geçerli tekliflerin ihalenin ilk oturumuna göre değerlendirilecek.
 • Yurt dışında yapım işi gerçekleştiren Türk vatandaşı gerçek kişiler ile kurulmuş tüzel kişilikler adına yabancı ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti ticaret müşavirlikleri tarafından iş bitirme belgesi düzenlenebilecek.
 • Yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerin, yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri işlerdeki deneyimlerini gösteren iş bitirme belgeleri, belge sahibinin başvurusu üzerine Kurum tarafından EKAP’ a bilgi amaçlı kaydedilecek. Kayıt işlemi usulüne uygun olarak yapılan başvurudan itibaren 60 gün içinde yapılacak ve daha önce kaydedilmiş olsa dahi bu sürenin bitiminden sonra iş deneyimini tevsik için kullanılabilecek. Yerli veya yabancı gerçek/tüzel kişilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri işlere ilişkin iş bitirme belgeleri EKAP’ a kayıt edilmedikçe iş deneyimini tevsik için kullanılamayacak.

B) Yönetmeliklerde hangi düzenlemeler yapıldı? 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ‘e göre şikâyet dilekçesi ekine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belge eklenmesi zorunlu tutuldu.(İlana ve ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik başvurularda)

 Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ‘e göre,

 • İdarelerin teknik şartnamede yeterlik belgesi düzenlemesi halinde, bu belgelerin teklif değerlendirmesi aşamasında dikkate alınmasına yönelik değişiklik yapılırken ihalelere yönelik başvurularda başvuru sahibinin ihale konusu alanda faaliyette bulunduğunun tevsiki zorunlu hale getirildi.
 • Bilgisayar programlarından kaynaklanan hesaplama farklılıklarının belirli koşullar altında aritmetik hata olarak değerlendirilmeyeceği düzenlendi
 • Yurtdışında düzenlenen belgelerde apostil tasdik şerhi gerekli tasdik işlemlerine açıklık getirildi.
 • Haklarında kamu davası açılan kişiler hakkında değerlendirme yapılabilmesi için mahkeme kararının aslı veya onaylanmış suretinin ya da hükmün verildiği duruşma tutanağının onaylanmış suretinin Kuruma sunulması gerekecek.
 • İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecek.

Son olarak önemle belirtmek isteriz ki,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e göre,  başlamış olan ihaleler bakımından yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.  İşbu yönetmelikler 25 Ocak 2017 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihten önce  idareye veya Kuruma yapılmış başvurular, başvuru tarihinde yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır. Yayım tarihinden 10 gün sonra, 05.02.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmelik’ine göre başlamış olan ihaleler bakımından yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır. Bu Yönetmelik 25 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e göre başlamış olan ihaleler bakımından yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır. Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi 1.1.2018 tarihinde yürürlüğe girecek olup diğer maddeleri ise 25 Ocak 2017 itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e göre, Başlamış olan ihaleler yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır. Bu Tebliğin 10 uncu maddesi 1.2.2017 yürürlüğe girecek olup diğer maddeleri ise 25 Ocak 2017 itibariyle yürürlüğe girmiştir.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yürürlüğe girdiği tarihten önce idareye veya Kuruma yapılmış başvurular, başvuru tarihinde yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır. Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren 10 gün sonra 05.02.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Saygılarımızla,

Mehmet Küçükkaya & Ahmet Sağlı Avukatlık Ortaklığı

ksavukatlik 2017-12-13T13:17:10+00:00