Ana Sayfa/Sirküler/2019/Kasım/İnternet Üzerinden Verilen Reklam Hizmetlerinin Vergilendirilmesi (YOUTUBE)

İnternet Üzerinden Verilen Reklam Hizmetlerinin Vergilendirilmesi (YOUTUBE)

Özet: İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerinden (Youtuber) elde edilen gelirden başka gelirin olmadığı ve ödemelerin Google firması tarafından yapıldığı durumda, internet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetin verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden stopaj yapılmasına yönelik 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenleme çerçevesinde söz konusu gelir ile ilgili olarak mükellefiyet kaydının devam etmesinin gerekip gerekmediği ve gelirin nasıl beyan edileceği hakkında.

T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 13.11.2019 tarih ve 50426076-120[37-2019/20-727]-E.129069 sayılı özelgesi aşağıda özet olarak sunulmaktadır.

Mükellef gerçek kişi tarafından, kayıtlı özelge formunda;

 • İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerinden Youtuber olarak gelir elde ettiğini ve başkaca geliri olmadığını
 • Ödemelerin Google firması tarafından yapıldığını,
 • İnternet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetin verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden stopaj yapılmasına yönelik 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın mevcut olduğunu,

belirtilmiş olup,

 • Anılan Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde söz konusu geliri ile ilgili olarak mükellefiyet kaydının devam etmesinin gerekip gerekmediği,
 • Gelirinin nasıl beyan edileceği

hususlarında Başkanlığın görüşü sorulmuştur.

Başkanlık özelgede aşağıdaki mevzuata dayanmıştır:

 • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (“GVK”) 37. maddesinde her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğuna ilişkin düzenleme,
 • GVK’nın 85. maddesinde mükelleflerin, Kanunun 2. maddesinde yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verecekleri, bu Kanuna göre beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanmasının zorunlu olduğuna ilişkin düzenleme,
 • GVK’nın 94. Maddesinde, kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı ile zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin, maddede bentler halinde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur olduklarına ilişkin düzenleme,
 • GVK’nın 123. maddesinde de, tam mükellefiyete tabi mükelleflerin yabancı memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratlardan mahallinde ödedikleri benzeri vergilerin, Türkiye’de tarh edilen gelir vergisinin yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından indirileceği, indirilecek miktarın gelir vergisinin yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından fazla olması halinde, fazla olan tutarın indirim konusu yapılamayacağı, vergi indiriminin yapılabilmesi için yabancı memlekette ödenen vergilerin gelir üzerinden alınan şahsi bir vergi olması ve yabancı memlekette vergi ödendiğinin yetkili makamlardan alınan ve mahallindeki Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan memleketin aynı mahiyetteki temsilcileri tarafından tasdik olunan vesikalarla tevsik edilmesine ilişkin düzenleme,
 • 1 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “15.3.11.1.1. İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler üzerinden yapılacak vergi kesintisi” başlıklı bölümünde yer alan; internet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık eden gerçek kişilere yapılan ödemelerde vergi kesintisi oranı %15 olarak uygulanacağı, söz konusu vergi kesintisi uygulamasında gerçek kişinin tam veya dar mükellef olmasının bir önemi bulunmadığı, internet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık edenlerin mükellef olup olmadığına bakılmaksızın, bu hizmetlere ilişkin ödemelerden vergi kesintisi yapılması gerektiğine ilişkin düzenleme.

Yukarıda belirtilen düzenlemeler uyarınca Başkanlık,

 • Gerçek kişilerce internet ortamında reklam hizmeti verilmesi yahut reklam hizmeti verilmesine aracılık edilmesi halinde, GVK’nın 94. maddesi uyarınca vergi kesintisi yapılmakla sorumlu olunduğu,
 • Reklam hizmeti alanlar tarafından söz konusu gerçek kişilere yapılacak ödemeler üzerinden % 15 oranında gelir vergisi kesintisi yapılacağı,
 • İnternet sitesi alanı olan Youtube platformunda yayınlanan reklamlar nedeniyle Google firmasınca gerçek kişiye yapılan ödemelerin ise 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre vergi kesintisine tabi olan ödemeler kapsamında değerlendirilmesinin söz konusu olmadığı,
 • Gerçek kişiye ait internet sitesi alanında yayınlanan reklamlardan dolayı Google firması tarafından yapılan ödemelerin GVK’nın 37. maddesine göre ticari kazanç olarak değerlendirilmesi, mevcut gelir vergisi mükellefiyetinin devam ettirilerek söz konusu gelirin GVK’nın 85. maddesine göre yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerektiği,
 • Yurtdışında gelir vergisi ödemesi halinde ise bu vergilerin ödendiğinin Kanunda belirtilen şekilde tevsik edilmesi şartıyla, beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsubunun mümkün olduğu,

şeklinde açıklamalarda bulunmuştur.

Saygılarımızla,

ksavukatlik 2020-02-11T20:09:33+00:00