Ana Sayfa/Sirküler/2019/Ocak/Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 157)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 157)

Özet: Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiş olduğundan 4458 sayılı Gümrük Kanununun ve Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesine yönelik GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 157) yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere 26.12.2018 tarih ve 30637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Söz konusu Tebliğ ile,

Gümrük Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler uyarınca;

 

Mevzuatın Önceki Hali

Mevzuatın Son Hali

Vergilerin ve Para Cezalarının Geri Verilmesi veya Kaldırılması

 

Yetkili gümrük idareleri

 

MADDE 500 – (1) Gümrük vergilerinin;

 

a) 100.000TL’ye (6) (10) (13)(18)(19)(23) kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ilgili gümrük müdürlükleri,

b) 500.000TL’ye (6)(10) (13)(18)(19)(23)  kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri,

c) 500.000TL’nin (6)(10)(13)(18)(19)(23)  üstündeki geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ise Müsteşarlık,

yetkilidir.

 

(2) Birinci fıkrada belirtilen tutarlar, her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılır ve bu hesaplamada 1.000 TL’ye kadar olan tutarlar dikkate alınmaz.

 

Vergilerin ve Para Cezalarının Geri Verilmesi veya Kaldırılması

 

Yetkili gümrük idareleri

 

MADDE 500 – (1) Gümrük vergilerinin;

a) 226.000,00 TL ‘ye kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ilgili gümrük müdürlükleri,

b) 1.157.000,00TL’ye  kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri,

c) 1.157.000,00TL’nin üstündeki geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ise Müsteşarlık,

yetkilidir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen tutarlar, her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılır ve bu hesaplamada 1.000 TL’ye kadar olan tutarlar dikkate alınmaz.

 

 

Mevzuatın Önceki Hali

Mevzuatın Son Hali

Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar

 

Usulsüzlük Cezası

 

MADDE 584 – (1) Ek-82’de yer alanlarla Müsteşarlıkça yayımlanan diğer Yönetmelik ve Tebliğlerde açıkça belirlenen fiilleri işleyenlere, Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca 60 TL  (6) (10)(13)(18)(19)(23)  usulsüzlük cezası uygulanır.

.

Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar

 

Usulsüzlük Cezası

 

MADDE 584 – (1) Ek-82’de yer alanlarla Müsteşarlıkça yayımlanan diğer Yönetmelik ve Tebliğlerde açıkça belirlenen fiilleri işleyenlere, Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca 130 TL (6) (10)(13)(18)(19)(23)  usulsüzlük cezası uygulanır.

 

 

 

Gümrük Kanunu’nda yapılan değişiklik uyarınca;

 

 

Mevzuatın Önceki Hali

Mevzuatın Son Hali

Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar

 

Madde 241 – 1. (Değişik: 18/6/2009-5911/63 md.) Bu Kanunda ayrı bir ceza tayin edilmiş haller saklı kalmak üzere, bu Kanuna ve bu Kanunda tanınan yetkilere dayanılarak çıkarılan ikincil düzenlemelerle getirilen hükümlere aykırı hareket edenlere söz konusu düzenlemelerde açıkça öngörülmüş olması kaydıyla 60 TL usulsüzlük cezası uygulanır.

Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar

 

Madde 241 – 1. (Değişik: 18/6/2009-5911/63 md.) Bu Kanunda ayrı bir ceza tayin edilmiş haller saklı kalmak üzere, bu Kanuna ve bu Kanunda tanınan yetkilere dayanılarak çıkarılan ikincil düzenlemelerle getirilen hükümlere aykırı hareket edenlere söz konusu düzenlemelerde açıkça öngörülmüş olması kaydıyla 130 TL usulsüzlük cezası uygulanır.)(18)(19)(23)  usulsüzlük cezası uygulanır.

 

 

Elif Özgen 2019-04-11T21:38:34+00:00