Ana Sayfa/Sirküler/2017/Mart/Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 91)

Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 91)

Özet:  11 Mart 2017 tarih ve 30004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 91) (“Tebliğ”), yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’de özetle;

 • 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (“Kanun”) uyarınca, BDDK’dan alınan faaliyet izni ile faaliyet gösteren elektronik para ve ödeme kuruluşları ile bu kuruluşların şube veya temsilcilerince yapılan ödeme hizmetlerinin vergilendirilmesine ilişkin özellikli hususlar ele alınmaktadır.

__________________________________________________________________________

Tebliğ kapsamında getirilen düzenlemeler bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Tebliğ’de ;

 • Türkiye’nin farklı ülkelerle imzalamış olduğu çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında ekonomik ve ticari dengeyi gözeterek serbest meslek faaliyetlerine ilişkin farklı uygulamalar öngören sözleşmeler akdettiğini,
 • Esas iştigal konusu olarak Kanun kapsamında ödeme hizmetlerinde bulunan elektronik para ve ödeme kuruluşlarının banker kapsamında Banka ve Sigorta Muamele Vergisi (“BSMV”) mükellefiyeti doğacağı,
 • Yurt dışı ya da yurt içine aktarılıyor olmasına bakılmaksızın, elektronik para ve ödeme kuruluşları tarafından ödeme hizmeti kullanıcısına verilen hizmet nedeniyle tahsil edilen komisyon, ücret vb. tutarların tamamının vergilendirileceği,
 • Sanal POS hizmetinde ödeme kuruluşu tarafından lehe alınan paralar üzerinden BSMV hesaplanması gerekir ve ödeme kuruluşunun komisyonun bir kısmını bankaya aktarması halinde, bu tutar işlem mahiyeti olarak esas alınacağı,
 • Elektronik para ihracı işlemi yapan kuruluşun tahsil edeceği komisyon tutarları BSMV’ye tabi olacaktır. Ancak sadece kendi mağaza ağında ve veya belirli bir hizmet grubuna yönelik olan işlemlerde BSMV mükellefiyeti oluşmayacağı,
 • Gerçekleştirilecek para transferlerinde hangi hallerde komisyon tutarlarının üzerinden BSMV hesaplanacağı,
 • Elektronik haberleşme hizmetleri aracılığıyla sunulan mobil ödeme hizmetlerinde ödeme kuruluşlarınca lehe alınan paralar üzerinden BSMV hesaplanması gerektiği,
 • Komisyon tutarının bir kısmının ödeme kuruluşunca başka bir kuruluşa aktarılması halinde ise söz konusu tutarın lehe alınan paranın hesabında işlem maliyeti olarak dikkate alınabileceği,
 • Fatura ödemelerine aracılık hizmetlerinde ödeme kuruluşlarınca fatura ödemesini yapandan ve/veya faturaya bağlı alacağını tahsil edenden lehe alınan tutar üzerinden BSMV hesaplanması gerekir. Ayrıca işleme aracılık eden temsilcinin BSMV mükellefi olmayan bir kişi olması halinde temsilci tarafından kendi payına düşen komisyon tutarı üzerinden KDV hesaplanması gerekir. Ödeme kuruluşunun ise temsilci tarafından kendisine aktarılan komisyon tutarı üzerinden BSMV hesaplaması gerektiği,
 • Elektronik para ve ödeme kuruluşlarının bu Tebliğin yürürlüğünden önce ödeme hizmetlerine ilişkin faaliyetleri dolayısıyla açılan sürekli KDV mükellefiyet kayıtlarının bu Tebliğin yayımını izleyen ayın sonuna kadar kapatılması gerektiği

belirtmiştir.

Saygılarımızla,

Mehmet Küçükkaya & Ahmet Sağlı Avukatlık Ortaklığı

ksavukatlik 2017-12-06T21:05:30+00:00