Ana Sayfa/Sirküler/2018/Temmuz/Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:304) Hakkında

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:304) Hakkında

Özet: Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:304) (“Tebliğ”) yayım tarihinde yürürlüğe girmek üzere 06.07.2018 tarih ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğ’de özetle; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na (“4447 sayılı Kanun”), 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla eklenen Geçici 21. maddenin uygulanmasına ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Söz konusu Tebliğ, 4447 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 21. maddenin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler getirmiştir.

 

Öngörülen Teşvik

Tebliğ’in 3. maddesi uyarınca; 4447 sayılı Kanunun Geçici 21.maddesiyle, aynı Kanunun Geçici 19. ve 20. maddeleri kapsamında işe alınan ve bu maddelerde yazılı şartları taşıyan ücretliler için asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmının verilecek muhtasar beyanname/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmesi suretiyle, gelir vergisi stopaj teşviki sağlanacağı açıklanmıştır.

  • Geçici 19. Madde Kapsamında İşe Alınan Ücretlilere İlişkin Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinden Faydalanılmasına İlişkin Şartlar

4447 sayılı Kanunun Geçici 19. maddesi kapsamında öngörülen şartları taşıyan özel sektör işverenleri, 01.01.2018 ile 31.12.2020 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılardan dolayı gelir vergisi stopajı teşvikinden şartları sağlaması halinde faydalanacaktır.

 

Gelir Vergisi Stopaj Teşvikinin Uygulanması

Kanun’un Geçici 19. maddesinden yararlanan işverenler için gelir vergisi stopajı teşviki, sigortalının 01.01.2018 tarihinden itibaren işe alındığı aydan başlamak ve öngörülen süreleri aşmamak üzere her ay verilecek muhtasar beyannamelerde ve prim hizmet beyannamelerinde uygulanır. Üç aylık muhtasar beyanname ve prim hizmet beyannamesi veren mükellefler tarafından gelir vergisi stopajı teşviki, üç aylık dönemler itibarıyla dikkate alınır.

Fakat Geçici 19. maddesine göre prim desteğinden faydalanılamayan durumlarda gelir vergisi stopajı teşviki de uygulanmaz.

Teşvikten yararlanılmaya başlanmasından sonra, gerek eski çalışanların gerekse ilave istihdam edilenlerin 31.12.2020 tarihinden önce işten çıkarılması durumunda, işten çıkış tarihinden önceki takvim yılında istihdam edilen ortalama sigortalı sayısının üzerinde kalınmak koşuluyla, terkin edilecek vergi tutarının tespitinde, ilave istihdam amacıyla işe alınanlardan kalan sigortalılar dikkate alınır. Bu durumda, sigortalılardan hangisi için teşvikten yararlanılacağı işveren tarafından serbestçe belirlenecektir.

  • Geçici 20. Maddesi Kapsamında İşe Alınan Ücretlilere İlişkin Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinden Faydalanılmasına İlişkin Şartlar

4447 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesi kapsamında öngörülen şartları taşıyan ve imalat sektöründe faaliyette bulunan özel sektör işverenleri, 01.01.2018 tarihinden itibaren işe aldıkları sigortalılardan dolayı gelir vergisi stopajı teşvikinden Kanun’da belirtilen şartların sağlaması halinde faydalanacaktır.

 

Gelir Vergisi Stopaj Teşvikinin Uygulanması

4447 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesinden yararlanan işverenler için gelir vergisi stopajı teşviki 31.12.2018 tarihini geçmemek üzere, sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için uygulanır. Üç aylık muhtasar beyanname ve prim hizmet beyannamesi veren mükellefler tarafından gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasında, üç aylık dönemlere tekabül eden aylar dikkate alınır. Bu madde kapsamına giren işyerleri en fazla iki sigortalı için destekten yararlanabilecektir.

Fakat, 2018 yılında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamına alınan işyerleri ile daha önce Kanun kapsamına alındığı halde 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen ve 2018 yılında ilk defa sigortalı bildiriminde bulunan işyerleri ile 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalaması 3’ten fazla olan işyerleri bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanamaz.

Kanunun Geçici 20. maddesine göre prim ve ücret desteği sağlanmayan aylar için gelir vergisi stopajı teşviki de uygulanamayacaktır.

Teşvikten yararlanılmaya başlanmasından sonra, gerek eski çalışanların gerekse ilave istihdam edilenlerin 31.12.2018 tarihinden önce işten çıkarılması durumunda, 2017 takvim yılında istihdam edilen ortalama sigortalı sayısının üzerinde kalınmak koşuluyla, terkin edilecek vergi tutarının tespitinde, ilave istihdam amacıyla işe alınanlardan kalan sigortalılar dikkate alınır. Bu durumda, sigortalılardan hangisi için teşvikten yararlanılacağı işveren tarafından serbestçe belirlenecektir.

 

Teşvikten Faydalanılamayacak Durumlar

Tebliğ’in 11. maddesinde; Kamu İhale Kanunu’na ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde çalışanlar, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, yurt dışında çalışanlar ve Kanunun Geçici 19. ve 20. maddesinde öngörülen diğer şartları sağlayamayan işyerlerinde çalışanlar tarafından gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanılamayacağı açıklanmıştır.

Billur Asici 2019-04-11T21:24:22+00:00