Ana Sayfa/Sirküler/2019/Ocak/Elektronik Tebligat Yönetmeliği

Elektronik Tebligat Yönetmeliği

Özet: Elektronik Tebligat Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 06.12.2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmelik’te özetle, elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esaslar ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından PTT vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligata ilişkin hususlar düzenlenmektedir.

Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olanlar 01.01.2019 tarihinden itibaren 1 ay içinde PTT’ye başvuru yapmalıdır.

Söz konusu Yönetmelik, Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesine dayanılarak hazırlanmış olup Yönetmelik hükümleri Adalet Bakanı tarafından yürütülecektir.

Bununla birlikte, mezkur Yönetmelik ile 19/01/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak Mülga Yönetmeliğin, idare tarafından elektronik tebligatın alınması ve muhataba iletilmesi başlıklı 9. maddesinde ve elektronik tebligat hizmetiyle ilgili görev, yetki ve sorumlulukları düzenleyen 14. maddesinde düzenlenen saklama yükümlülüğünün, bu maddelerde belirtilen süreler (otuz yıl gibi) doluncaya kadar devam etmesi öngörülmektedir.

Mezkur Yönetmelik ile mülga Yönetmelik’ten farklı olarak tebligatın elektronik yolla yapılmasına ilişkin zorunluluğun kapsamı genişletilmiş olup önceden yalnızca anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu iken artık başta noterler, avukatlar, arabulucular, bilirkişiler de olmak üzere kapsama dahil edilmişlerdir.

Buna göre, mezkur Yönetmelik hükümleri ile ilgili özet açıklamalar aşağıda yer almaktadır;

 • Tebligatın Elektronik Yolla Yapılması Zorunlu Olanlar

Yönetmelik’in 5.maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur;

 • 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve bu Kanunda tanımlanan mahallî idareler,
 • Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları,
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri,
 • Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları,
 • Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri,
 • Noterler,
 • Baro levhasına yazılı avukatlar,
 • Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler,
 • İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

Bunların dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere de talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilmesi mümkün olup bu durumda bu kişilere de tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu öngörülmektedir.

 • Elektronik Tebligat Adresi Alma Zorunluluğuna Tabi Olanlar İçin Yapılacak Başvuru

Yukarıda belirtilen kurum, kuruluş veya birlik tarafından zorunluluğun başlayacağı tarih olan 01.01.2019’dan itibaren 1 (bir) ay içinde PTT’ye başvuru yapılması gerekmektedir.

Başvuruya, kamu kurum ve kuruşları ile birlikler için Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sisteminde (DETSİS) yer alan benzersiz numara ve sistem bilgileri; Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) kayıtlı tüzel kişiler için MERSİS numarası ve sistem bilgileri; DETSİS ya da MERSİS’e kayıtlı olmayanlar için tabi oldukları sistem bilgileri; Türk vatandaşı gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri; yabancı gerçek kişiler için ise yabancı kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri eklenecektir. PTT’nin, belirtilenler dışında da bilgi ve belge talep edebilmesi mümkündür.

 • Elektronik Tebligat Adresinin Oluşturulması ve Teslimi

Yönetmelik’in 8. maddesi uyarınca, PTT, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 1 (bir) ay içinde elektronik tebligat adresini tek ve benzersiz olacak şekilde oluşturur ve UETS adlı, PTT tarafından kurulan ve işletilen sisteme kaydeder.

Ayrıca PTT, oluşturduğu elektronik tebligat adresini, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş veya birliğe gönderir. Teslim işleminin gerçekleştiği bilgisi kendisine iletildikten sonra bu adresi tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına derhâl sunmakla yükümlüdür.

 • Elektronik Tebligatın Hazırlanması, Muhataba Ulaştırılması ve Muhatabın Bilgilendirilmesi

Yönetmelik’in 9. maddesine göre, Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak, UETS’ye teslim edecek, UETS ise elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştıracaktır.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılmaktadır.

Öte yandan, elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesajı ulaştığı konusunda bilgilendirilmek isteyen muhatap, elektronik posta adresini veya kısa mesaj alma özelliği olan bir telefon numarasını PTT’ye bildirmelidir. Bu mesaj kısa mesaj alma özelliği olan telefona ücreti mukabilinde, elektronik posta adresine ise ücretsiz olarak iletilir. Ancak bu bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış veya geç yapılmış olması, tebligatın geçerliliğini etkilemez.

 • Muhatabın Elektronik Tebligat Adresine Erişimi ve Elektronik Tebligatın Muhatabın Adresine Ulaşmasına Dair Delil Kaydının Bildirimi, Ana ve Alt İşlem Yetkilisi

Muhatap elektronik tebligat adresine, güvenli elektronik imzasını kullanarak veya e-Devlet kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yaparak ya da PTT tarafından verilen şifre ile birlikte telefonuna kısa mesajla gelen tek kullanımlık doğrulama kodunu kullanarak erişir.

UETS, elektronik tebligatın muhatabın adresine ulaşıp ulaşmadığına dair delil kayıtlarını tutmak ve bu kayıtları, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercie derhâl ve en geç 24 (yirmi dört) saat içinde bildirmekle yükümlüdür.

Ayrıca, tüzel kişiler, elektronik tebligat adresiyle ilgili işlemleri yapmak üzere en az bir, en fazla on ana işlem yetkilisi belirleyerek PTT’ye bildirir. Ana işlem yetkilisi ise alt işlem yetkililerini belirler ve bunları UETS’ye ekler veya çıkarır.

 • İşlem ve Delil Kayıtlarının Muhafazası ve Tebligatın Elektronik Yolla Yapılamaması

UETS kapsamında gerçekleştirilen işlem kayıtları ile muhatabın UETS’ye erişim kayıtları 10 (on) yıl; delil kayıtları ise 30 (otuz) yıl süre ile arşivde muhafaza edilecektir.

Elektronik yolla tebligatın, zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde ise Tebligat Kanununda belirtilen diğer usullerle tebligatın yapılması öngörülmektedir.

 • Elektronik Tebligat Adresinin Kullanıma Kapatılması ve İşlemler

Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu ortadan kalktığı takdirde 1 (bir) ay içinde bildirim üzerine, ihtiyari olanlar için ilgilinin talebi üzerine, kısıtlılık, ceza infaz kurumuna girme veya askerlik hizmeti gibi hukuki ve fiili sebeplerle elektronik tebligat hizmetinden yararlanma imkânı ortadan kalkmışsa ilgilisinin bildirimi üzerine PTT tarafından elektronik tebligat adresi 1 (bir) ay içinde kullanıma kapatılır.

Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresine tebligat yapılamaz. Ancak bu adres altı ay süreyle adres sahibinin erişimine açık tutulur.-

 • Adres Sahibinin Yükümlülükleri ve Ücretlendirme

Adres sahibi elektronik tebligat adresi başvurusu sırasında teslim etmiş olduğu bilgi ve belgelerde olan değişiklikleri PTT’ye derhâl bildirmekle yükümlüdür.

PTT, elektronik tebligat hizmeti karşılığında alacağı bedele ilişkin ücret tarifesini Tebligat Kanunu hükümleri çerçevesinde belirleyerek resmî internet sayfasında yayımlayacaktır.

Elif Özgen 2019-04-11T21:37:46+00:00