Ana Sayfa/Sirküler/Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında anonim ve limited şirketlerin yapacakları ödemelere ilişkin tebliğ yayımlandı.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında anonim ve limited şirketlerin yapacakları ödemelere ilişkin tebliğ yayımlandı.

31 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete’de, “4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”)” yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) gelirlerine ilişkin 39’uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yeni kurulacak anonim ve limited şirketlerin sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın on binde dördü nispetinde yapılacak olan ödemelerin esasları belirlenmiştir.

Yayım tarihi olan 31 Mart 2017’de yürürlüğe giren Tebliğ’de yer alan bazı önemli hususlar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır:
► Kuruluş ve sermaye artırımında yapılacak ödeme

Tebliğ uyarınca, Kanun’un 39’uncu maddesi kapsamında yeni kurulacak olan anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın on binde dördü oranında yapılacak ödeme Kurum adına ticaret sicili harçlarını tahsile yetkili birimlerce tahsil edilecektir. Bu ödeme karşılığı tahsilat birimlerince düzenlenecek makbuz kuruluş ve sermaye artırımı işlemlerinin yürütülmesinde esas alınacak, Ticaret Sicili Müdürlüklerine tescil için yapılan başvurularda talep edilen diğer belgelerle birlikte makbuzun verilmemesi halinde tescil işlemi yapılmayacaktır. Söz konusu makbuzda, ortaklığın ticaret unvanı, ödeme tutarı ve bu paranın Kurum adına yatırıldığının belirtilmesi gerekmektedir.

Ticaret Kanunu’nun 136’ncımaddesine göre anonim ve limited şirket statüsündeki ortaklıkların devralınmasından dolayı sermayelerinin artırılması veya nev’i değişikliği halinde, sadece artan meblağ üzerinden on binde dört oranında ödeme yapılacaktır.

Kayıtlı sermaye sisteminden yararlanan ortaklıkların ticaret siciline tescil edilmiş kayıtlı sermaye tavanı içinde yapacakları sermaye artırımlarında da aynı şekilde ödeme yapılacak ve ilgili makbuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen tescile mesnet belge ile birlikte Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne verilecek, aksi takdirde tescil işlemi yapılmayacaktır.

► Kuruluş veya sermaye artırımından vazgeçme ve tutarının yanlış yatırılması

Kuruluş veya sermaye artırımından vazgeçilmesi halinde, ödenen tutarının iadesi için makbuz, noterden tasdikli sarfı nazar kararı ve tescilin yapılmadığına dair Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından düzenlenecek belge eklenerek dilekçe ile Kurum’a başvurulması gerekmektedir. Fazla ödeme yapılması halinde ise yazılı talep üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından verilecek iadeye konu miktarı gösterir yazı, makbuz ile dilekçeye eklenerek Kurum’a intikal ettirilecektir.

Ödemenin eksik yapılması durumunda; eksik kısım tahsile yetkili birime yatırılacak ve her iki makbuz ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne ibraz edilecektir.

► Tahsile yetkili birimin ve Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün sorumluluğu

Tahsile yetkili birim tahsil edilen tutarları Kurum hesaplarına tam ve doğru olarak zamanında aktarmak ve söz konusu tahsilata ilişkin bildirim listesini yapılacak protokolde belirlenen süre içerisinde Kurum’a göndermekle, Ticaret Sicili Müdürlüğü ise ödemenin tam ve doğru olarak yapıldığını ve makbuzun bu esaslara uygun olarak düzenlendiğini araştırarak kontrol etmekle yükümlüdür.

► Geçiş hükmü

Tebliğ uyarınca uygulamaya ilişkin hususların belirlenmesi amacıyla Kurum ile ilgili tahsilat birimi arasında yapılacak protokolün yürürlüğe konulmasına kadar, Tebliğ ile yürürlükten kaldırılan 1 Ekim 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4054 sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Esaslar ile 5 Ekim 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4054 sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/5) hükümlerinin uygulanmasına devam olunacaktır.

Saygılarımızla,

Mehmet Küçükkaya & Ahmet Sağlı Avukatlık Ortaklığı

ksavukatlik 2017-12-13T11:31:50+00:00