Limited şirket tüzel kişiliğinden tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan vergi borcunun şirket ortaklarından tahsili için öncelikle kanuni temsilcilerin takibinin gerekmediği hakkında karar.

ksavukatlik 2020-02-11T20:16:12+00:00

Özet: Limited şirket tüzel kişilinden tahsil edilemeyen vergi borcunun takip ve tahsiline ilişkin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda ve 6183 saylı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da, kanuni temsilci ile ortak arasında bir öncelik sıralaması bulunmadığından, limited şirketin vergi borcunun tahsilinde ortağın takibinde başlanabilmesi için kanuni temsilcinin takibinin gerekli olmadığını açıklayan Danıştay İçtihatları Birleştirme […]