Ana Sayfa/Sirküler/2019/Şubat/Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere 13.02.2019 tarih ve 30685 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik ile 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik’te yapılan aşağıdaki değişiklikler düzenlenmektedir:

 

MADDE 1 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Mevzuatın Önceki Hali

Mevzuatın Son Hali

 

Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların yurt içinde şube açmaları, ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları

 

MADDE 8 – (7) (Değişik: RG-04/02/2011-27836) Bankaların yurtiçinde ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları Kanunda yer alan kurumsal yönetim ilkeleri ile koruyucu hükümlere uyulması kaydıyla Kurulun iznine tabidir. İzin başvuruları ortaklık kurulmasının veya kurulmuş ortaklıklara katılınmasının gerekçelerini ayrıntılı bir şekilde açıklayan raporla birlikte Kuruma yapılır. Alım satım amaçlı yapılan hisse senedi yatırımlarında, alacakların tahsili amaçlı pay edinimlerinde, ortaklıkların sermaye artırımlarına katılımlarda ve bankanın ortaklığı tek başına ya da birlikte kontrol etmesi sonucunu doğurmaması, ortaklıktaki toplam payın kendi özkaynağının binde üçünü geçmemesi ve ortaklığın faaliyet alanını ayrıntılı olarak açıklayan bir raporla birlikte en az otuz gün önceden Kuruma bildirilmesi kaydıyla; kanun veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile oluşturulan ve hizmetlerinden yararlanılabilmesi sermayesinde pay edinimi şartına bağlı tutulan ortaklıklar ile risk yönetimi uygulamaları çerçevesinde birden fazla banka veya finansal kuruluş tarafından kurulan ortaklıklardaki pay edinimlerinde, bu fıkra hükümleri uygulanmaz.

 

Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların yurt içinde şube açmaları, ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları

 

MADDE 8 – (7) Bankaların yurtiçinde ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları Kanunda yer alan kurumsal yönetim ilkeleri ile koruyucu hükümlere uyulması kaydıyla Kurulun iznine tabidir. İzin başvuruları ortaklık kurulmasının veya kurulmuş ortaklıklara katılınmasının gerekçelerini ayrıntılı bir şekilde açıklayan raporla birlikte Kuruma yapılır. 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 19 uncu maddesi çerçevesinde kurulan finansman ortaklığı kapsamında sağlanan finansmanlarda, alım satım amaçlı yapılan hisse senedi yatırımlarında, alacakların tahsili amaçlı pay edinimlerinde, ortaklıkların sermaye artırımlarına katılımlarda ve bankanın ortaklığı tek başına ya da birlikte kontrol etmesi sonucunu doğurmaması, ortaklıktaki toplam payın kendi özkaynağının binde üçünü geçmemesi ve ortaklığın faaliyet alanını ayrıntılı olarak açıklayan bir raporla birlikte en az otuz gün önceden Kuruma bildirilmesi kaydıyla; kanun veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile oluşturulan ve hizmetlerinden yararlanılabilmesi sermayesinde pay edinimi şartına bağlı tutulan ortaklıklar ile risk yönetimi uygulamaları çerçevesinde birden fazla banka veya finansal kuruluş tarafından kurulan ortaklıklardaki pay edinimlerinde, bu fıkra hükümleri uygulanmaz.

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Mevzuatın Önceki Hali

Mevzuatın Son Hali

 

Türkiye’de kurulu bankaların yurt dışında şube veya temsilcilik açmaları, ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları

 

MADDE 9 – (1) (Değişik: RG-05/04/2008-26838) Türkiye’de kurulu bankaların yurt dışında şube veya üçüncü maddede yer alan tanımdaki sınırlamalara bağlı kalmaksızın temsilcilik açmaları, ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları Kanunda yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümlere uyulması kaydıyla Kurulun iznine tabidir. İzin başvuruları, yurt dışında şube veya temsilcilik açılmasının, ortaklık kurulmasının veya kurulmuş ortaklıklara katılınmasının gerekçelerini ayrıntılı bir şekilde açıklayan bir raporla birlikte Kuruma yapılır.

 

Türkiye’de kurulu bankaların yurt dışında şube veya temsilcilik açmaları, ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları

 

MADDE 9 – (1) Türkiye’de kurulu bankaların yurt dışında şube veya 3 üncü maddede yer alan tanımdaki sınırlamalara bağlı kalmaksızın temsilcilik açmaları, ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları Kanunda yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümlere uyulması kaydıyla Kurulun iznine tabidir. İzin başvuruları, yurt dışında şube veya temsilcilik açılmasının, ortaklık kurulmasının veya kurulmuş ortaklıklara katılınmasının gerekçelerini ayrıntılı bir şekilde açıklayan bir raporla birlikte Kuruma yapılır. Ancak, Kanunda yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümlere uyulmak ve;

a) Ortaklıktaki toplam payı banka özkaynağının binde üçünü geçmemek ve ortaklığın faaliyet alanını ayrıntılı olarak açıklayan bir raporla birlikte en az 30 gün önceden Kuruma bildirimde bulunulmak kaydıyla Türkiye’de kurulu bankalarca, ortaklığının kurulu bulunduğu ülke mevzuatı gereğince zaruri olarak gerçekleştirilen pay edinimleri,

b) Daha önce Kuruldan o ülkede şube açma izni alınmış olmak, o ülkedeki toplam şube büyüklüğünün banka aktifine oranı yüzde onu aşmamak ve en az 30 gün önceden Kuruma bildirilmek kaydıyla Türkiye’de kurulu bankaların aynı ülkede gerçekleştirecekleri ilave şube açılışları,

Kurul iznine tabi değildir.

 

MADDE 3 Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Mevzuatın Önceki Hali

Mevzuatın Son Hali

Yürürlük

 

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürürlük

 

MADDE 15Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi 1/1/2020 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Elif Özgen 2019-04-11T21:41:01+00:00