Ana Sayfa/Sirküler/2017/Kasım/Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet: 16.11.2017 tarih ve 30242 sayılı Resmi Gazete’de “Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmış ve yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikte özetle; Bankaların bölünme hükümlerine ilişkin düzenlemelerde değişikliklere yer verilmiştir. __________________________________________________________________________

Söz konusu Yönetmeliğe ilişkin madde değişikliklerini içeren ve mevzuatın önceki hali ile karşılaştırmalı tablo aşağıda bilginize sunulmaktadır.

MEVZUATIN ÖNCEKİ HALİ MEVZUATIN SON HALİ
BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 

 

 

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu Yönetmelik

(3) Bu Yönetmelikteki bölünmeye ilişkin hükümler, 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, bir bankanın malvarlığının bir veya birden fazla bölümünün bankanın infisah etmesine neden olmayacak şekilde devredilmesi ve bu suretle bankanın devredilen malvarlığı bölümlerinin karşılığında devralan şirketlerdeki payları ve hakları elde ederek yavru şirketini oluşturması sonucunu doğuran kısmi bölünmesine uygulanmaz. Ancak bu şekilde gerçekleşen kısmi bölünme işleminde bankanın ödenmiş sermaye miktarı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan asgari sermayeden az ise aradaki farkın üç ay içerisinde banka ortakları tarafından bölünen banka sermayesinin nakden artırılması suretiyle karşılanacağına ilişkin taahhütte bulunulması şarttır.

Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

(c) Bölünme: Bir bankanın tüzel kişiliği sona ermek kaydıyla tüm malvarlığının bölümlere ayrılmak suretiyle birden fazla banka, finansal kuruluş veya diğer anonim şirketlere devredilmesi şeklindeki tam bölünmeyi veya bir bankanın malvarlığının bir veya birden fazla bölümünün bankanın infisah etmesine neden olmayacak şekilde banka, finansal kuruluş veya diğer anonim şirketlere devredilmesi şeklindeki kısmi bölünmeyi,

Tanımlar

Madde 4 – (3) Bu Yönetmelikte yer alan;

(c) Bölünme: Bir bankanın tüzel kişiliği sona ermek kaydıyla tüm malvarlığının bölümlere ayrılmak suretiyle birden fazla banka, finansal kuruluş veya diğer anonim şirketlere devredilmesi şeklindeki tam bölünmeyi veya bir bankanın malvarlığının bir veya birden fazla bölümünün bankanın infisah etmesine neden olmayacak şekilde banka, finansal kuruluş veya diğer anonim şirketlere devredilmesi ve banka ortaklarının bu suretle, devralan bu şirketlerdeki payları ve hakları iktisap etmesi şeklindeki kısmi bölünmeyi,

Bölünme sözleşmeleri

Madde 16 – (2) Bölünme sözleşmelerinde;

(c) Devralan banka, finansal kuruluş veya diğer anonim şirketlerin sermayesinin, bölünen bankaya ve banka ortaklarına verilecek hisseler ölçüsünde arttırılacağına ilişkin kaydın ve kısmi bölünmede bankanın ödenmiş sermaye miktarının Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan asgari sermayeden az olması halinde, aradaki farkın üç ay içerisinde banka ortakları tarafından bölünen banka sermayesinin nakden artırılması suretiyle karşılanacağına ilişkin kaydın,

(d) Bölünen bankaya veya bankanın ortaklarına verilecek hisse miktarı, türü, nominal değeri, ortaklık paylarının değişim oranı, imtiyazlı pay söz konusu ise miktarına ilişkin kayıtların,

Bölünme sözleşmeleri

Madde 16 – (2) Bölünme sözleşmelerinde;

(c) Devralan banka, finansal kuruluş veya diğer anonim şirketlerin sermayesinin, bölünen banka ortaklarına verilecek hisseler ölçüsünde arttırılacağına ilişkin kaydın ve kısmi bölünmede bankanın ödenmiş sermaye miktarının Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan asgari sermayeden az olması halinde, aradaki farkın üç ay içerisinde banka ortakları tarafından bölünen banka sermayesinin nakden artırılması suretiyle karşılanacağına ilişkin kaydın,

(d) Bölünen bankanın ortaklarına verilecek hisse miktarı, türü, nominal değeri, ortaklık paylarının değişim oranı, imtiyazlı pay söz konusu ise miktarına ilişkin kayıtların,

Bölünme sözleşmesi sonrası işlemler Madde 17 –  (4) Bölünmede, devralan bankanın sermayesi, bölünen bankaya ve bankanın ortaklarına verilecek hisseler ölçüsünde artırılır. Bölünme sözleşmesi sonrası işlemler Madde 17 –  (4) Bölünmede, devralan bankanın sermayesi, bölünen bankanın ortaklarına verilecek hisseler ölçüsünde artırılır.

 

Saygılarımızla,

Mehmet Küçükkaya & Ahmet Sağlı Avukatlık Ortaklığı

ksavukatlik 2017-12-13T11:44:47+00:00