Ana Sayfa/Sirküler/2018/Mayıs/Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Kapsamı Genişletildi

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Kapsamı Genişletildi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nun 397. maddesi uyarınca “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler” Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir.

26.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (“BKK”) ile bağımsız denetim zorunluluğu getirilen şirketlerin kapsamı genişletildi. 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren BKK uyarınca, 2018 hesap dönemi (hesap dönemi takvim yılı olan şirketler ile özel hesap dönemi bu tarihten sonra başlayan şirketler için) için bağımsız denetim yükümlülüğü yeni BKK’da belirlenen kriterlere göre tespit edilecektir.

Buna göre zorunlu bağımsız denetime tabi şirketler aşağıdaki şekilde 2 ana grupta toplanmaktadır:

  • BKK ekli (I) sayılı listede belirtilen şirketler; herhangi bir ölçüte tabi olmaksızın zorunlu bağımsız denetime tabi olanlar.
  • Aşağıdaki 3 ölçütten en az 2’sinin eşik değerini art arda 2 hesap döneminde aşan şirketler. Bu grup şirketler de kendi içinde 3 alt gruba ayrılmaktadır:

 

Aktif Toplamı

Yıllık Net Satış

Çalışan Sayısı

Sermaye piyasası araçları borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak SPK anlamında halka açık sayılan şirketler

15 milyon TL

20 milyon TL

50 kişi

Ekli (II) sayılı listede belirtilen şirketler

30 milyon TL

40 milyon TL

125 kişi

Diğer tüm şirketler

35 milyon TL

70 milyon TL

175 kişi

Bakanlar Kurulu Kararının tam metni ve ekli listeler için http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180526-2.pdf

01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 2018/11597 sayılı BKK ile 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olan 2012/4213 sayılı BKK ve bu eski kararda değişlik yapan kararlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre, şirketlerin 2018 yılında TTK 398 kapsamında denetime tabi olup olmadıklarını 2018/11597 sayılı BKK uyarınca yeniden değerlendirmeleri ve bu yeni BKK’ya göre denetime tabi olduklarının anlaşılması durumunda faaliyet dönemi kapanmadan genel kurul tarafından denetçisini seçmeli ve ticaret sicilde tescil ettirerek Ticaret Sicil Gazetesi’nde ve internet sitesinde ilan ettirmelidir. Yeni BKK uyarınca bağımsız denetim kapsamına girdiği anlaşılan şirketlerin TTK 1524. madde uyarınca bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorunda olduğunun da unutulmaması gerekmektedir.

 

Saygılarımızla,

Mehmet Küçükkaya & Ahmet Sağlı Avukatlık Ortaklığı

Billur Asici 2019-04-11T21:27:33+00:00