Ana Sayfa/Sirküler/2018/Kasım/Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girmek üzere 23.11.2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Madde 1: Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şeklinde değiştirilmiştir.

 

Mevzuatın Önceki Hali

Mevzuatın Son Hali

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bağımsız Denetim Resmi Sicili

Sicile kayıt ve ilan

MADDE 17 – (3) (Değişik:RG-21/7/2017-30130) Faaliyet izni askıya alınanlar ve denetim faaliyeti durdurulanlar ile denetim faaliyetinde bulunmayacağını beyan edenler sicilde gayri faal olarak gösterilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bağımsız Denetim Resmi Sicili

Sicile kayıt ve ilan

MADDE 17 – (3) Faaliyet izni askıya alınanlar, denetim faaliyetinde bulunmayacağını beyan edenler ve sürekli eğitim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler sicilde gayri faal olarak gösterilir.

.

 

Madde 2: Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

Mevzuatın Önceki Hali

Mevzuatın Son Hali

Sürekli eğitim

MADDE 25 – (6) Kurum, denetimin bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanması, denetime olan güven ile denetimin kalitesinin artırılması amacıyla sürekli eğitime ilave olarak bu Yönetmelik çerçevesinde denetçilerin ve meslek mensuplarının eğitilmesi veya eğitim seviyelerinin yükseltilmesi hususunda gerekli tedbirleri alır.

Sürekli eğitim

MADDE 25 – (6) Kurum, denetimin bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanması, denetime olan güven ile denetimin kalitesinin artırılması amacıyla sürekli eğitime ilave olarak bu Yönetmelik çerçevesinde denetçilerin ve meslek mensuplarının eğitilmesi veya eğitim seviyelerinin yükseltilmesi hususunda gerekli tedbirleri alır.

(7) Sürekli eğitim yükümlülüğünü yerine getirmeyen denetçiler, bu yükümlülüklerini yerine getirene kadar denetim yapamazlar ve denetim ekiplerinde görevlendirilemezler.

.

 

Madde 3: Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Mevzuatın Önceki Hali

Mevzuatın Son Hali

Uyarı

MADDE 40 – (1) Denetim kuruluşlarına veya denetçilere;

f) 25 inci maddede öngörülen sürekli eğitim programlarına katılım sağlanmadığının anlaşılması veya öngörülen süre sonunda eğitim programlarının tamamlanmaması,

hallerinde uyarı yaptırımı uygulanır.

Uyarı

MADDE 40 – (1) Denetim kuruluşlarına veya denetçilere;

f) 25 inci maddede öngörülen sürekli eğitim programlarını tamamlamayanların denetçi olarak faaliyet göstermesi veya denetim ekiplerinde görevlendirilmesi,

hallerinde uyarı yaptırımı uygulanır.

.

 

Madde 4: Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Mevzuatın Önceki Hali

Mevzuatın Son Hali

İdari yaptırımlarla ilgili diğer hükümler

MADDE 43 –

(9) Aşağıdaki hallerde Kurul tarafından denetim kuruluşu veya denetçinin denetim faaliyeti durdurulabilir:

c) (Ek:RG-21/7/2017-30130) Sürekli eğitim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi.

.

 

Madde 5: Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 31/12/2016 tarihine kadar müracaat etmeleri halinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Mevzuatın Önceki Hali

Mevzuatın Son Hali

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Denetçilere ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bağımsız denetçi olmak için 14 üncü madde uyarınca aranan diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla;

b) Kamu kurumları tarafından, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı 2/11/2011 tarihinden önce ilan edilen bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlar ile bunlara ilişkin 31/12/2012 tarihine kadar yapılacak tamamlayıcı sınavlar neticesinde lisans belgesi almaya hak kazananlar için,

sigortacılık ve özel emeklilik mevzuatına ilişkin sınav konuları hariç olmak üzere ve (Değişik ibare:RG-22/12/2015-29570) 31/12/2016 tarihine kadar müracaat etmeleri halinde 16 ncı maddede öngörülen sınav şartı aranmaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Denetçilere ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bağımsız denetçi olmak için 14 üncü madde uyarınca aranan diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla;

b) Kamu kurumları tarafından, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı 2/11/2011 tarihinden önce ilan edilen bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlar ile bunlara ilişkin 31/12/2012 tarihine kadar yapılacak tamamlayıcı sınavlar neticesinde lisans belgesi almaya hak kazananlar için,

sigortacılık ve özel emeklilik mevzuatına ilişkin sınav konuları hariç olmak üzere 16 ncı maddede öngörülen sınav şartı aranmaz.

.

Billur Asici 2019-04-11T21:19:15+00:00