Ana Sayfa/Sirküler/2019/Nisan/Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Özet: Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, yayım tarihinde yürürlüğe girmek üzere 28.04.2019 tarih ve 30758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Tanımlarda yapılan değişiklikler ile Tebliğ’in Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi amaçlanmıştır. Veri kayıt sistemi, kişisel veri tanımına paralel şekilde düzenlenmiştir.

Uygulamada oldukça tartışmaya neden olan, aydınlatma yükümlülüğünün her birim nezdinde yerine getirilmesine yönelik hüküm ise yürürlükten kaldırılmıştır. Bu değişiklik, veri sorumlularının operasyonel anlamda yükünü azaltacağı gibi, sunulacak aydınlatma metinlerinin de ilgili kişiler nezdinde anlaşılırlık bakımından olumlu bir etki yaratacağı kanaatindeyiz.

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Mevzuatın Önceki Hali Mevzuatın Son Hali
Tanımlar

MADDE 3/1 – f) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Tanımlar

MADDE 3/1 –  f) Veri kayıt sistemi: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,

MADDE 3/1 – ğ) Veri sorumlusu temsilcisi: Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlularını 30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen konularda asgari temsile yetkili Türkiye’de yerleşik tüzel kişi ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiyi, MADDE 3/1 – ğ) Veri sorumlusu temsilcisi: Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlularını 30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen konularda asgari temsile yetkili Türkiye’de yerleşik tüzel kişi ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiyi
Usul ve Esaslar

MADDE 5/1 – c) Veri sorumlusunun farklı birimlerinde kişisel veriler farklı amaçlarla işleniyorsa, aydınlatma yükümlülüğü her bir birim nezdinde ayrıca yerine getirilmelidir.

İlgili bent yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Saygılarımızla,

Mehmet Küçükkaya & Ahmet Sağlı Avukatlık Ortaklığı

ksavukatlik 2019-05-02T20:50:20+00:00