Ana Sayfa/Sirküler/2017/Aralık/487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Özet: 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”) 17.12.2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’de özetle; yaygın olarak kullanılan belgeler arasında yer alan “sevk irsaliyesi”, “müstahsil makbuzu” ve “serbest meslek makbuzu” belgelerinin kağıt belge yerine, elektronik ortamda; elektronik belge olarak düzenlenmesi, iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin usul ve esaslar ele alınmaktadır.

__________________________________________________________________________

Söz konusu Tebliğ’de, hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi”, “müstahsil makbuzu” ve “serbest meslek makbuzu” belgelerinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, ilgilisine elektronik ortamda iletilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na (“GİB”) elektronik ortamda raporlanabilmesine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Tebliğ’de detaylarına yer verilen e-irsaliye, e-müstahsil makbuzu ve e-serbest meslek makbuzu uygulamaları zorunlu olmayıp aşağıda sayılan mükellefler 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olabileceklerdir:

  • E-irsaliye için; e-fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olanlar (397 sıra numaralı VUK Genel Tebliği), e-irsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olanlar ile gerekli başvuruları yapmış olan mükellefler,
  • E-müstahsil makbuzu için; Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca müstahsil makbuzu belgesi düzenlemek zorunda olan mükellefler,
  • E-serbest meslek makbuzu için ise; Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca serbest meslek makbuzu belgesini düzenlemek zorunda olan mükellefler (noterler hariç),

ilgili sisteme dahil olabileceklerdir.

E-irsaliye, e-müstahsil makbuzu ve e-serbest meslek makbuzunu elektronik olarak düzenlemek isteyen yukarıda sayılan mükellefler;

  • Kendi bilgi işlem sistemlerinin GİB sistemlerine entegrasyonu yoluyla,
  • GİB tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,
  • GİB’den izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla,

bu sistemlerden yararlanabileceklerdir.

Tebliğ’de ayrıca; başvurulara ilişkin değerlendirme ve izin, özel entegratörlük hizmeti verenlere ilişkin açıklamalar, söz konusu elektronik belgelerin düzenlenmesi ve iletilmesi, bu elektronik belgelerde bulunması gereken bilgiler, e-irsaliye yanıtı (alıcı tarafından malın ne kadarının teslim alındığını/alınmadığını, nedenini uygulama üzerinden e-irsaliye belgesine düzenleyene iletilmesi), muhafaza ve ibraz yükümlülüğü ve cezai müeyyideler hakkında ayrıntılı açıklamalara da yer verilmiştir.

Saygılarımızla,

Mehmet Küçükkaya & Ahmet Sağlı Avukatlık Ortaklığı

Billur Asici 2018-01-15T10:46:01+00:00