Ana Sayfa/Sirküler/2019/Mart/306 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ

306 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ

Özet: 306 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ,15.03.2019 tarih ve 30715 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

306 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ’in amaç ve kapsamı ve özeti aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

a) 23 ve 29 uncu maddelerinde, 18/1/2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar,

b) 9 ve 25 inci maddelerinde, 30/1/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 18/1/2019 tarihli ve 7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan değişiklikler ile aynı Kanunla 193 sayılı Kanuna eklenen geçici 89 uncu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi,

c) 303 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapılması,

bu Tebliğin amaç ve kapsamını oluşturmaktadır.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23 üncü ve 29 uncu maddesine, 7161 sayılı Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddesi ile eklenen Uçuş ve Dalış Hizmetlerde İstisna’nın kapsamı ve uygulaması belirtilmiş olup buna göre,

  • Hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlara ve uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış kabin memurlarına 1/2/2019 tarihinden itibaren nakden veya hesaben ödenen aylık ücretlerinin gerçek safi değerinin %70’i gelir vergisinden istisna edilmiştir.
  • Subay, astsubay, erbaş ve erlere ve ordu hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler ve zamlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren personele fiilen uçuş hizmetleri ve kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde denizaltına dalış yapanlara fiilen dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemelere ilişkin istisna uygulaması önceden olduğu şekilde devam etmektedir.

7162 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile değişen 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 9/1-(6) numaralı hükmü İnternet ve Benzeri Elektronik Ortamlar Üzerinden Yapılan Satışlarda Esnaflık muafiyetini düzenlemektedir. Bu muaflıktan faydalanılabilmesi için, evlerde üretilip internet üzerinden satılan ürünlerin internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması gerekmektedir.

7162 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 193 sayılı Kanuna geçici 89 uncu maddesine ilişkin 27/3/2018 Tarihinden Önce Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi veya İkale Sözleşmesi Kapsamında Ödenen Ek Tazminatlar Üzerinden Kesilen Gelir Vergisinin İadesi eklenmiştir.

Bu tebliğde, İade talebi ve ibraz edilecek belgeler, iade uygulaması ve düzeltme taleplerine ilişkin yapılacak işlemler, Dava aşamasında bulunan iade talepleri ve iade kapsamındaki ödemelerin kapsamı belirtilmiştir.

Ayrıca 303 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ’de bir değişiklik yapılmış olup 11/6/2018 tarihli ve 30448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 303)’nin 11 inci maddesindeki Örnek 11’in birinci cümlesinde yer alan “15 yıl” ibaresi “10 yıl” olarak değiştirilmiştir.

Saygılarımızla,

Mehmet Küçükkaya & Ahmet Sağlı Avukatlık Ortaklığı

ksavukatlik 2019-04-12T10:31:39+00:00