Ana Sayfa/Sirküler/2019/Şubat/2019 Yılı İdari Yargıda İstinaf ve Temyize ilişkin Parasal Hadler

2019 Yılı İdari Yargıda İstinaf ve Temyize ilişkin Parasal Hadler

Özet: 2019 yılında davaların ilk derece (vergi) mahkemesi kararlarının kesinliği, Bölge İdare Mahkemesine (“BİM”) istinaf başvurusu ve 2019 yılında verilen istinaf kararlarının Danıştay’da temyizine ilişkin tutarlar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

  1. Vergi Mahkemesi Kararının İstinafına ilişkin 2019 Yılı Sınırı 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (“İYUK”) 45. maddesi uyarınca konusu 5 bin Türk lirasını geçmeyen vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davaları hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar kesin olup, bunlara karşı istinaf yoluna başvurulamaz. 

İYUK’un Ek 1. maddesi uyarınca ise, Kanunda öngörülen parasal sınırlar; her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (“VUK”) mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların bin Türk lirasını aşmayan kısımları dikkate alınmaz. 2018 yılı için yeniden değerleme oranı %23,73 olarak belirlenmiştir. Hüküm ve oran uyarınca, düzenlemede yer alan ve 2018 yılında da uygulanan 5 bin TL tutarın, 2019 yılında 6 bin TL  olacağı sonucuna varılmaktadır.

Davanın Açıldığı Yıl/Hesaplama Verileri

Geçerli Had /Hesaplama Verileri

2016 Yılı  Tutarı (İlk Uygulama Yılı)

5.000,00 TL

2016 Yılı Yeniden Değerleme Oranı

3,83%

Değerlenmiş Tutar

5.191,50 TL

2017 Yılı Tutarı (Bin TL’yi Aşmayan Tutar Dikkate Alınmaz)

5.000,00 TL

2017 Yılı Yeniden Değerleme Oranı

14,47%

Değerlenmiş Tutar

5.723,50 TL

2018 Yılı Tutarı (Bin TL’yi Aşmayan Tutar Dikkate Alınmaz)

5.000,00 TL

2018 Yılı Yeniden Değerleme Oranı

23,73%

Değerlenmiş Tutar

6.186,50 TL

2019 Yılı Tutarı (Bin TL’yi Aşmayan Tutar Dikkate Alınmaz)

6.000,00 TL

 

 

  1. BİM Kararının Temyizine ilişkin 2019 Yılı Sınırı

 

İYUK’un 46. maddesi uyarınca, konusu 100 bin Türk lirasını aşan vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemler hakkında açılan davalarda bölge idare mahkemelerinin verdikleri kararlar, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştay’da, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde temyiz edilebilir.

 

Ek 1. madde hükmü ve yeniden değerleme oranı dikkate alındığında düzenlemedeki 100 bin TL tutarın, 2017 yılında 103 bin TL (%3,83), 2018 yılında 117 bin TL (%14,47), 2019 yılında  144 bin TL (%23,73) olarak uygulanacağı sonucuna varılmaktadır.

 

Davanın Açıldığı Yıl/Hesaplama Verileri

Geçerli Had / Hesaplama Verileri

2016 Yılı Tutarı (İlk Uygulama Yılı)

100.000,00 TL

2016 Yılı Yeniden Değerleme Oranı

3,83%

Değerlenmiş Tutar

103.830,00 TL

2017 Yılı Tutarı (Bin TL’yi Aşmayan Tutar Dikkate Alınmaz)

103.000,00 TL

2017 Yılı Yeniden Değerleme Oranı

14,47%

Değerlenmiş Tutar

117.904,10 TL

2018 Yılı Tutarı (Bin TL’yi Aşmayan Tutar Dikkate Alınmaz)

117.000,00 TL

2018 Yılı Yeniden Değerleme Oranı

23,73%

Değerlenmiş Tutar

144.764,10 TL

2019 Yılı Tutarı (Bin TL’yi Aşmayan Tutar Dikkate Alınmaz)

144.000,00 TL

 

Söz konusu parasal hadlere ilişkin uygulama vergi mahkemelerince de teyit edilmiştir.

 

 

Elif Özgen 2019-04-11T21:41:30+00:00