Ana Sayfa/Uncategorized/13.03.2017 tarih ve 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

13.03.2017 tarih ve 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Özet:. Bakanlar Kurulu tarafından; 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu (1) sayılı tabloda yer alan bazı kağıtların damga vergisi oranlarının, 492 sayılı Harçlar Kanunu (4) sayılı tarifesine ilişkin olarak gayrimenkul türlerine ilişkin nispi harcın ve yurt dışından kullanılan bazı kredilerdeki Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (“KKDF”) kesintisi oranlarının yeniden belirlenmesi amaçlı söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı (“BKK”) 15 Mart 2017 tarih ve 30008 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Mezkûr karar kapsamında getirilen düzenlemelere ilişkin açıklamalar, aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Aşağıda belirtilen söz konusu düzenleme yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, BKK hükümlerini Maliye Bakanı yürütmektedir.

Karar’da özetle;

 • 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun mükerrer 30. Maddesinin verdiği yetkiyle Kanun’na ekli (1) sayılı tabloda yer alan bazı kağıtlara ait damga vergisi oranları,
 • 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasının son paragrafında yer alan nispi harcın oraları,
 • 4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (“KHK”) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 3. Maddesinin (a) bendinde yer alan yurt dışında kullanılan bazı kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı,

unsurlarına ilişkin özellikli hususlar ele alınmaktadır.

__________________________________________________________________________

Karar kapsamında getirilen düzenlemeler bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

Karar’da:

 • Damga Vergisi Kanunu’nda aşağıda belirtilen damga vergisine tabi kağıtlar için damga vergisi oranı, BKK ile 0 (sıfır) olarak,

Damga Vergisi Kanunu (1) sayılı Tablo

 1. Akitlerle ilgili kağıtlar
 2. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

 1. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri
 2. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri
 3. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri
 4. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri
 • Harçlar Kanunu’nun (4) sayılı tarifesinde aşağıda belirtilen tapu işlemleri üzerinden “binde 20” oranında alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde –kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil “binde 15” olarak,

Harçlar Kanunu (4) Sayılı Tarife

Tapu ve Kadastro işlemlerinden alınacak harçlar:

I-Tapu İşlemleri

20.a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı

Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir…”

 • Bankalar ve finansman şirketleri dışında, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde (fiduciary işlemler hariç) KKDF kesintisi oranı; ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda %1, bir yıl ve üzeri olanlarda %0 olarak,

belirtmiştir.

Saygılarımızla,

Mehmet Küçükkaya & Ahmet Sağlı Avukatlık Ortaklığı

ksavukatlik 2017-12-06T20:40:50+00:00