Ana Sayfa/Sirküler
Sirküler ksavukatlik 2017-12-06T20:54:41+00:00

Şubat 2020

Ocak 2020

İdarenin Beyanların Düzeltilmesine İlişkin Müeyyideli Yazılarına İstinaden Davacı Tarafından Verilen Düzeltme Beyannamelerine Konan İhtirazi Kaydın Dava Açma Hakkı Vereceği Yönünde Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

Özet: Müeyyideli yazıya istinaden verilen ihtirazi kayıt içeren düzeltme beyannamesinin dava konusu edilebileceği yönünde karar veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 03.07.2019 tarih ve E.2019/576, K.2019/424 sayılı kararı hakkında. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 03.07.2019 [...]

Kasım 2019

İnternet Üzerinden Verilen Reklam Hizmetlerinin Vergilendirilmesi (YOUTUBE)

Özet: İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerinden (Youtuber) elde edilen gelirden başka gelirin olmadığı ve ödemelerin Google firması tarafından yapıldığı durumda, internet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetin verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden stopaj [...]

Ağustos 2019

Örtülü Sermaye Kullanan Şirketin Zarar Beyan Etmesi Nedeniyle Kurumlar Vergisi Matrahının Çıkmamış Olmasının Örtülü Sermaye Kullandıran Şirketin Faiz Gelirini İştirak Kazancı İstisnasına Tabi Tutmasına Engel Olmayacağına İlişkin Danıştay Kararı

Özet: Örtülü sermaye kullanan şirketin zarar etmesi nedeniyle kurumlar vergisi matrahı çıkmamış olmasının örtülü sermaye kullandıran şirketin faiz gelirini iştirak kazancı istisnasına tabi tutmasına engel bir durum olmadığı yönünde karar veren Danıştay 9. Dairesi’nin 11.06.2019 [...]

Yurt dışında mukim olan şirketin Türkiye de yaptığı yatırımlar nedeniyle yararlandığı yatırım indirimi tutarları üzerinden Uluslararası İkili Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’na aykırı olarak fazladan gelir vergisi kesintisi yapılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Özet: Başvurucunun, Türkiye ile Hollanda arasındaki “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” kapsamında yatırım indiriminden yararlanmasının ardından indirimli yapılan tarhiyat sebebiyle vergi ziyaı cezalı gelir (stopaj) vergisi tarhiyatı yapılmasınınmülkiyet hakkına yapılan müdahalenin belirlilik ve öngörülebilirlik kriterlerini taşımayan [...]

Haziran 2019

Limited şirket tüzel kişiliğinden tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan vergi borcunun şirket ortaklarından tahsili için öncelikle kanuni temsilcilerin takibinin gerekmediği hakkında karar.

Özet: Limited şirket tüzel kişilinden tahsil edilemeyen vergi borcunun takip ve tahsiline ilişkin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda ve 6183 saylı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da, kanuni temsilci ile ortak arasında bir öncelik sıralaması [...]

Mayıs 2019

1111 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Özet: Resmî Gazete’de yayımlanan 1111 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin uygulanması hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair karar, yayımlandığı tarihten 15 gün sonra yürürlüğe girmek üzere 15.05.2019 tarih ve 30775 sayılı [...]