Ana Sayfa/Blog2/

İş Yargılamasında Zorunlu Arabuluculuk

Ali Tuna 2018-01-15T10:48:21+00:00

Özet: 25.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7016 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun, 4857 sayılı İş Kanunu’nda değişiklik yapan arabuluculuğa ilişkin hükümleri 01.01.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Değişiklikte özetle;

  • Bu tarihten itibaren, kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan; işçi veya işveren alacağı davalarında; tazminat davalarında ve işe iade davalarında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması zorunludur, […]

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Ali Tuna 2018-01-17T16:06:52+00:00

Özet: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 485) (“Tebliğ”) 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 17.12.2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Tebliğ’de özetle, tebligat ve mükelleflerin adreslerini ele alan Vergi Usul Kanunu (“VUK”)’nun 101, 102, 103 ve 157. maddelerinde 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7061 Sayılı Kanun”) […]

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

Ali Tuna 2018-01-15T10:54:15+00:00

Özet: 28.12.2017 tarih ve 30284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife (“Tarife”), yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Tarife’de özetle; 

  • Sigorta Tahkim Komisyonlarının vekâlet ücreti belirlerken dikkate alacakları esaslar,
  • Seri davalarda her bir dosya için alınacak avukatlık ücretindeki oranlar,
  • İl ve ilçe tüketici hakem heyetleri, sebze ve meyve hal hakem heyetleri nezdinde […]

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Ali Tuna 2018-01-15T10:46:01+00:00

Özet: 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”) 17.12.2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’de özetle; yaygın olarak kullanılan belgeler arasında yer alan “sevk irsaliyesi”, “müstahsil makbuzu” ve “serbest meslek makbuzu” belgelerinin kağıt belge yerine, elektronik ortamda; elektronik belge olarak düzenlenmesi, iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin usul […]

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

Ali Tuna 2018-01-16T17:26:49+00:00

Özet: 07.12.2017 tarih ve 30263 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”), yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’de özetle; 

  • Tebliğ “6- Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Anlaşma Usulü” başlıklı bölümünün değiştirilmesine
  • Tebliğ “7.2- Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasına İlişkin Belgelendirme” başlıklı bölümünün Tebliğ metninden çıkarılmasına,

ilişkin değişiklikler ele alınmaktadır

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Tebliğ kapsamında […]